.gr domeinnaam registreren

Minimale periode is 2 jaar.

.gr terms&conditions

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 593
14 Απριλίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 592/012
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),
Έχοντας υπόψη:
α. τον Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3−2−2006) και ιδίως το
άρθρο 12 στοιχεία. κδ’ και μα’,
β. Τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις αναφορικά με την Τρο−
ποποίηση και Κωδικοποίηση διατάξεων του Κανονισμού
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ α) από
τις 18 Ιουνίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 β) από
τις 26 Ιουλίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 και τα
αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων,
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
δ. την υπ’ αριθμ. Εισήγηση 21764/Φ600/1−2−2011 της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
ε. και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Λεωνίδα Ι. Κανέλλου και
κυρίου Ευάγγελου Συρίγου αντίστοιχα), αποφασίζει:
Εκδίδει Νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, ως
ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο Εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση
κανόνων σχετικών με:
α. τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των Ονομά−
των Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr και
β. τη λειτουργία των Καταχωρητών.
2. Αντικείμενο Εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλει−
στικά και μόνο:
α. Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr
και
β. Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των
οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πε−
δίο.
3. H ΕΕTT είναι αποκλειστικά αρμόδια για την Εκχώ−
ρηση:
α. Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr
και
β. Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr
των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό
Πεδίο.
4. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέ−
δου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο
είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου
επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν αποτελούν αντικείμενο
Εκχώρησης από την ΕΕTT και δεν αποκτάται επ’ αυ−
τών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό.
5. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου
προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επι−
πέδου με κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το
Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την Εκχώρη−
ση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο.
6. Yπό τους όρους και τους περιορισμούς του πα−
ρόντος Κανονισμού, Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου
επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανο−
νισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ,
είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα
του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή
από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση
του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακό−
λουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων (Authoritative
Domain Name Server): Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων
είναι Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων σε συγκε−
8621
8622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κριμένα υποσύνολα της δενδρικής δομής Ονομάτων
Χώρου, όταν αναλαμβάνει να διατηρεί το σύνολο των
έγκυρων πληροφοριών που ορίζουν τα συγκεκριμένα
υποσύνολα. Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε
μονάδες που ονομάζονται Ζώνες, και αυτές οι Ζώνες
μπορεί να κατανέμονται αυτόματα σε Εξυπηρετητές
Ονομάτων οι οποίοι παρέχουν εφεδρική υπηρεσία για
τις πληροφορίες Ζώνης.
Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκε−
ται σε Εξυπηρετητή Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς,
μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρων μαζί με αντίστοιχους
υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους
αντίστοιχους εξυπηρετητές oνοματοδοσίας.
Δεσμευμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr: Το Όνομα
Χώρου το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με τις παραγρά−
φους 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος για συγκεκρι−
μένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν
υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υπο−
βάλλεται στο Μητρώο μέσω του Καταχωρητή.
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η κατα−
χώριση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, με την οποία
δεσμεύεται υπέρ συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού
προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα χρή−
σης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2oυ επιπέδου
με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με
κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο εί−
ναι Μεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος
Κανονισμού.
Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου: Η έναρξη λει τουργίας
ενός Ονόματος Χώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Δι−
αδίκτυο μέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους
Εξυπηρετητές Ονομάτων.
Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr:
Η έναρξη λειτουργίας Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr του οποίου έχει προηγηθεί η Εκχώρηση σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό. Το Μητρώο περιλαμβάνει
εγγραφές για τους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομά−
των με κατάληξη .gr στα αρχεία ζώνης που διατηρεί.
Οι δηλωθέντες για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
Εξυπηρετητές Ονομάτων απαντούν σε αιτήσεις ονο−
ματοδοσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το
Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου και το Παράρτημα
Α το οποίο προσαρτάται στον παρόντα.
Εξυπηρετητής Ονομάτων (Domain Name Server): Ένα
πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο,
οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί πλη−
ροφορίες σχετικά με τη δενδρική δομή των Ονομάτων
Χώρου (domain) και να αντιστοιχεί ονόματα χώρου σε
διευθύνσεις IP σύμφωνα με το Σύστημα Ονοματοδοσίας
Διαδικτύου. Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων ενδέχεται να
διατηρεί προσωρινά αντίγραφα πληροφοριών σχετικά
με οποιοδήποτε τμήμα της δενδρικής δομής Ονομάτων
Χώρου, αλλά συνήθως ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων
διατηρεί ολοκληρωμένες, έγκυρες πληροφορίες για ένα
υποσύνολο των Ονομάτων Χώρου, καθώς και αναφο−
ρές (δείκτες) σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων που
μπορούν να καθοδηγήσουν σε έγκυρες πληροφορίες
για τα άλλα τμήματα της δενδρικής δομής Ονομάτων
Χώρου.
ΙP Διεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψη−
φίων η οποία χρησιμοποιείται για λειτουργίες διευθυν−
σιοδότησης από το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet
Protocol – IP).
Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων
Χώρου με κατάληξη .gr στο σύνολό της, η οποία ξεκινά
με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης στον Κα−
ταχωρητή και λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου
με κατάληξη .gr.
Καταχωρητής: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο προς το
οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώ−
ρισης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr. όπως επίσης δηλώσεις μεταβί−
βασης, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμου, ενεργο−
ποίησης δεσμευμένου ονόματος, διαγραφής, ανανέωσης,
μεταβολής στοιχείων και αλλαγής Καταχωρητή σχετικά
με ονόματα χώρου με κατάληξη .gr Ο Kαταχωρητής
οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις
του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως εκάστοτε
ισχύει. Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί
τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, δύ−
ναται να λειτουργεί ως Kαταχωρητής, σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.
Καταχωρούμενος: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο
υποβάλλει δήλωση καταχώρισης Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr δια μέσου Καταχωρητή.
Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr: Συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την
ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόματος Χώρου από το
Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκε−
κριμένου Ονόματος Χώρου.
Λύτες (Resolvers): Προγράμματα που εξάγουν πληρο−
φορίες από Εξυπηρετητές Ονομάτων, ανταποκρινόμενα
σε αιτήματα λογισμικού−πελάτη. Πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν Εξυπηρε−
τητή Ονομάτων καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των
πληροφοριών που διατηρεί ο Εξυπηρετητής Ονομάτων,
ώστε να απαντούν σε ένα ερώτημα άμεσα ή έμμεσα,
ακολουθώντας τις αναφορές−δείκτες σε άλλους Εξυ−
πηρετητές Ονομάτων.
Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου
είναι εκείνο το μέρος του Ονόματος Χώρου, το οποίο
δεν συντίθεται αποκλειστικά από:
i. τα αλφαριθμητικά στοιχεία .gr ή/και
ii. τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν
Kοινόχρηστα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr.
Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύ−
νολο των καταχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου με κατά−
ληξη .gr και των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που
τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρισης,
με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από
αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται
από την ΕΕTT με Απόφασή της.
Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών
Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων
Χώρου με κατάληξη .gr. Tο Μητρώο ανήκει στην ΕΕTT, η
οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με
την κείμενη νομοθεσία χρήση του. H ΕΕTT δύναται να
αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου
υπό τους όρους του παρόντος.
Ομόγραφα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr: Ονόμα−
τα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται
από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται
οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή
τους σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης ελληνικών
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8623
και λατινικών χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στο Πα−
ράρτημα ΙΔ του Κανονισμού και το Μη Μεταβλητό Πεδίο
τους είναι ίδιο.
Όνομα Χώρου (domain name): Ένα αλφαριθμητικό στοι−
χείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκρι−
μένο πρόσωπο ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων
ή υπηρεσιών του Διαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση
Ονομάτων Χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες, το εκ−
χωρούμενο Όνομα Χώρου δύναται να μην συμφωνεί με
την μορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή
χρησιμοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής
απεικόνισης που απαιτεί το σύστημα DNS.
Όνομα Χώρου ανωτάτου ή 1ου επιπέδου με κατάληξη
.gr: Tο Όνομα Χώρου .gr.
Όνομα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιο−
δήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα.gr. Το πεδίο
«όνομα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόματος Χώρου
2ου επιπέδου με κατάληξη .gr.
Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιο−
δήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα2.όνομα1.gr.
Τα πεδία «όνομα2» και «όνομα1» αποτελούν το 3ο και
το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr.
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες του
παρόντος Κανονισμού, τα Ονόματα Χώρου με κατάλη−
ξη .gr τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
Εκχώρησης από την ΕΕTT, δηλαδή Ονόματα Χώρου
2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και Ονόματα Χώρου 3ου
επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.
Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (Domain Name
System – DNS): Το σύνολο των στοιχείων λογισμικού και
υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις
που υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Χώρου
όπως αυτές τέθηκαν με τα πρότυπα του Διαδικτύου RFC
1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 καθώς και
με όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συμπλή−
ρωσαν ή/και βασίστηκαν σε αυτά.
Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Είναι το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Εκχώρηση
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.
Δυναμική Ενσωμάτωση Κώδικα (Code Injection):
Η εκμετάλλευση ενός προγραμματιστικού σφάλματος
υπολογιστικής εφαρμογής που προκαλείται από την
επεξεργασία μη έγκυρων δεδομένων. Η τεχνική που
χρησιμοποιείται είναι της ενσωμάτωσης και εκτέλεσης
ξένου κώδικα σε μία εφαρμογή με σκοπό την αλλαγή
της κανονικής ροής εκτέλεσής της.
Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωμένη Άρ−
νηση Παροχής Υπηρεσίας [Denial of Service (DoS) ή
Distributed Denial of Service (DDoS)]: Η τεχνική με την
οποία υπηρεσίες και πόροι ενός υπολογιστή καθίστα−
νται μη διαθέσιμοι στους προοριζόμενους χρήστες.
Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήματος Ονοματοδοσίας
(DNSSΕC: DNS Security Εxtensions): Το σύστημα που
προσθέτει ασφάλεια στο Domain Name System (DNS).
Στο Μητρώο εισάγονται DS records για τα ονόματα
χώρου με κατάληξη .gr που επιθυμούν να χρησιμοποι−
ήσουν την τεχνολογία αυτή. Οι εγγραφές αυτές ει−
σάγονται στο Μητρώο από τον Καταχωρητή κατόπιν
σχετικού αιτήματος από τον καταχωρούμενο ή φορέα
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Για την αλλαγή
εξυπηρετητή ονοματοδοσίας σε Όνομα Χώρου το οποίο
χρησιμοποιεί DNSSΕC πιθανόν να απαιτείται προηγού−
μενη συνεννόηση μεταξύ παλιού και νέου Καταχωρητή
και/ή προσωρινή αφαίρεση των εγγραφών DNSSΕC από
το Μητρώο για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή χωρίς να
διακοπεί η λειτουργία του Ονόματος Χώρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR
Άρθρο 3
Σύνθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται
είτε:
α. τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το
μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
του λατινικού αλφαβήτου [Α−Ζ,a−z,0−9] και τους ειδικούς
χαρακτήρες [−], [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποι−
είται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο
των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να
αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [−] και να πε−
ριλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [−].
είτε:
β. ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α−Ω,α−ω,0−9] οι
οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCΟDΕ και ως
προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [Α−Ζ,a−z,0−9] και τους
ειδικούς χαρακτήρες [−] [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.]
χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων.
Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα
[−] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [−].
2. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αλφαριθ−
μητικών ελληνικών χαρακτήρων [ς] και [σ]. Όπου εμφα−
νίζεται ο χαρακτήρας [ς] αντικαθίσταται αυτόματα από
το χαρακτήρα [σ].
3. Δεν υποστηρίζονται Ονόματα Χώρου με κατάληξη
.gr με ταυτόχρονη χρήση αλφαριθμητικών χαρακτήρων
του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο
επίπεδο.
4. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάλη−
ξη .gr περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες
και μαζί με το Μη Μεταβλητό Πεδίο περιλαμβάνει έως
εξήντα (63) χαρακτήρες εξαιρουμένων των καταλήξε−
ων: .gr και των καταλήξεων των κοινόχρηστων ονομά−
των χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr. Στα
ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr. Στην
περίπτωση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που
αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του
ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα χαρα−
κτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCΟDΕ μορφής του
Ονόματος Χώρου, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με
τον αριθμό χαρακτήρων του Ονόματος Χώρου στην
Ελληνική μορφή του.
5. Στα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr δεν υπάρχει
διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατι−
νικών χαρακτήρων, των μικρών ή κεφαλαίων άτονων
ελληνικών χαρακτήρων, και των μικρών ή κεφαλαίων
τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.
6. Τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr εκχωρούνται
στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην
8624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δήλωση καταχώρησής του. Τα Ονόματα Χώρου με κα−
τάληξη .gr το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται
από ελληνικούς χαρακτήρες και το Μη Μεταβλητό Πεδίο
των οποίων αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες,
εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης
στην δήλωση καταχώρησής του (δηλαδή με τους τό−
νους, διαλυτικά, πνεύματα, κ.λπ.) και στην πεζή άτονη
μορφή του ονόματος. Οι δύο ανωτέρω μορφές κατα−
χωρούνται στο Μητρώο με τις αντίστοιχες PUNYCΟDΕ
μορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως κύρια
μορφή δηλώνεται η πεζή άτονη μορφή του ονόματος
και οι ενέργειες του Μητρώου σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό γίνονται με βάση την πεζή άτονη μορφή.
7. Άλλες μορφές του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr δηλαδή Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr που
προέρχονται από τον συνδυασμό της πεζής μορφής
χωρίς σημεία στίξης με σημεία στίξης σε διαφορετικά
σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Κα−
ταχωρούμενος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο αλλά
ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργο−
ποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.
8. Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ομόγραφα με
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που έχει εκχωρηθεί ήδη
δεσμεύονται αυτόματα για το Φορέα του ανωτέρω
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και ενεργοποιούνται
κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα
που υποβάλλεται στο Μητρώο.
9. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr οφεί−
λει να μην ενεργοποιεί δεσμευμένες μορφές Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr οι οποίες δεν θα μπορούσαν από
μόνες να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης.
10. Δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνο−
μα Χώρου και επ’ αυτού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις
του παρόντος.
11. Η ΕΕΤΤ δύναται με μεταγενέστερη Απόφασή της
να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων
άλλης μορφής ή αλφαβήτων ως Μεταβλητά ή Μη Μετα−
βλητά πεδία. Για τις καταλήξεις και τα αλφάβητα αυτά
θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντα Κανονισμό και οι
επιμέρους αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
12. Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008
από το σύστημα του Μητρώου οι επιτρεπόμενοι για
καταχώριση Ελληνικοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες πε−
ριορίζονται στους [α−ω,0−9] και οι δύο χαρακτήρες [ς]
και [σ] θα αποτελούν διαφορετικούς χαρακτήρες και
θα δημιουργούν δύο διαφορετικά ονόματα χώρου με
κατάληξη .gr. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008
και οι κανόνες εκχώρησης των ονομάτων με ελληνικούς
χαρακτήρες και των ομογράφων με βάση το IDNA2008
θα καθορισθούν με νέα Απόφαση της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 4
Περιεχόμενο δικαιώματος
επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Tο δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλει−
στικά και μόνο:
α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης
και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχεί−
ων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του
και εάν πρόκειται για Όνομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο
του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το
αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης επεκτεί−
νεται και στην πεζή άτονη μορφή του δηλωθέντος στην
Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου, με αποκλειστι−
κό σκοπό τη χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεσή
του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου,
β. στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συ−
γκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσ−
διορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και
στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά
κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτημα ΙΕ),
οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονό−
ματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά
την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης
γ. στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης
ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, κα−
θώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του
Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15)
ημερών, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώριση
από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Δεν είναι
δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσμευμένης
μορφής ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής χωρίς
την ανανέωση του κυρίου Ονόματος Χώρου.
2. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος
επί του σημείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από
τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το
Μεταβλητό Πεδίο:
α. Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο
Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επι−
πέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη
.gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό
Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται
από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
β. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του
οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο
Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέ−
δου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο
είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη
.gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από
όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
γ. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του
οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο
Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέ−
δου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο
είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη
.gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό
Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται
από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εφόσον το
δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου
επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο
επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο
Kοινόχρηστο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.
3. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δύναται
να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:
α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη
χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων
με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πε−
δίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8625
τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου
το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό
πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.
β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη
χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων
με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί
για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδί−
ου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου
επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο
με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του
Φορέα.
4. Kάθε Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr εκχωρείται στην
μορφή στην οποία κατατέθηκε καθώς επίσης και στην
πεζή άτονη μορφή του εφόσον πρόκειται για Όνομα
Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται
από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλ−
φαβήτου, και προστατεύεται στην μορφή στην οποία
κατατέθηκε και στις δεσμευμένες μορφές.
5. Η Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με
κατάληξη .gr δεν συνιστά και Εκχώρηση ενός Ονόμα−
τος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου
μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των
οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παρομοίως,
η Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με
κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι
Μεταβλητό Πεδίο δεν συνιστά και Εκχώρηση Ονόματος
Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των οποίων
τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε Εκχώρηση ενός
Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του
οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο
και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται
το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.
6. Η καταχώριση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης
των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr με την οποία
παρέχεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικό
δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης συγκεκριμένου Ονόμα−
τος Χώρου 2oυ επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος
Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο
το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, διέπεται από
την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από
την Εκχώρησή του σύμφωνα με τον παρόντα, ανατρέχει
όμως στο χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης
στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.
7. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά,
ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα
ή μη.
8. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να
εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.
9. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr δεν αποκτά από την Εκχώρηση του Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με τον παρόντα,
και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης,
προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωμένων
αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις που αφορούν την απόκτησή τους.
10. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχει−
ρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή
υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν
περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρό−
ντος.
Άρθρο 5
Χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου
ή επόμενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση
1. Δεν απαιτείται εκχώρηση για Ονόματα Χώρου με
κατάληξη .gr 3ου ή επόμενου επιπέδου, τα οποία συντί−
θενται από Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου ή Ονόματα
Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο
το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.
2. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου δύναται να επιτρέπει
ή να απαγορεύει την από κοινού χρήση με τρίτους του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο του έχει
εκχωρηθεί.
3. Επιπλέον ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr:
α. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση
Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο
επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που πε−
ριλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr, με τη συναίνεση ή την ανοχή του.
β. υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επιτρέπει
την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του
οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου
επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή να διακόπτει την ενερ−
γοποίηση αυτού σε περίπτωση που συντρέχει λόγος
απόρριψης Δήλωσης Καταχώρησης ή λόγος διαγραφής
εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου αντιστοίχως, σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό.
γ. Ο Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή
για την επίτευξη των ανωτέρω.
4. Στην περίπτωση μεταβίβασης του εκχωρηθέντος
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ο νέος Φορέας υπει−
σέρχεται στα δικαιώματα που είχε ο προηγούμενος
Φορέας πριν την μεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
5. Tο δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φο−
ρέα δεν συνιστά Εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό.
6. Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr του Φορέα παύει η χρήση όλων των Ονο−
μάτων Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο
συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο.
7. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε
ενδιαφερόμενο για τα δικαιώματα, τα οποία αποκτά
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 6
Kοινόχρηστα Ονόματα Χώρου
Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr
1. H ΕΕTT με απόφασή της δύναται να καθορίζει Kοινό−
χρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr,
επί των οποίων ουδείς αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα
και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τηρουμέ−
νων των διατάξεων του παρόντος, για την Εκχώρηση
Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των
οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο,
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Σκοπός της υιοθέτη−
σης των Κοινοχρήστων Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου
με κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης στο
8626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διαδίκτυο, μέσω της καθιέρωσης σημείων αναγνωριστι−
κών της ιδιότητας συγκεκριμένου Φορέα Ονόματος Χώ−
ρου με κατάληξη .gr και της κατηγοριοποίησής τους.
2. Tα κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με
κατάληξη .gr καθορίζονται από την ΕΕTT και περιλαμβά−
νονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.
3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 4, Ονόμα−
τα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων
μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, και το
δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται αποκλειστικά
από τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν
το σημείο gov, με την Εκχώρησή τους αποκλείουν τη
χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου από οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο.
4. Tο Παράρτημα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται
κατά διαστήματα από την ΕΕTT, αφού προηγηθεί σχε−
τική δημόσια διαβούλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ −
ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Άρθρο 7
Ανυπόστατες Δηλώσεις Καταχώρησης
1. Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περι−
πτώσεις η Δήλωση Καταχώρησης θεωρείται ανυπόστα−
τη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα:
α. Εάν η Δήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι
εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυ−
τής σύμφωνα με το Παράρτημα Ε,
β. Εάν το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αντιβαίνει τις
διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3
του παρόντος Κανονισμού,
γ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Κατα−
χώρησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το
αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης. Επίσης εάν
κατατεθούν πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν το ίδιο
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που δεν έχει ακόμη εκ−
χωρηθεί ή ομόγραφα αυτού, αυτές τίθενται σε σειρά
χρονικής προτεραιότητας και εξετάζονται σύμφωνα με
το αρ. 4 παρ. 6 του παρόντος. Σε περίπτωση εκχώρη−
σης της πρώτης Δήλωσης Καταχώρησης οι υπόλοιπες
απορρίπτονται άμεσα ως ανυπόστατες. Σε περίπτωση
ανάκλησης κάποιων Δηλώσεων Καταχώρησης ή απόρ−
ριψης τους ως ανυπόστατες, την σειρά χρονικής προ−
τεραιότητας λαμβάνουν οι επόμενες, όμως να ενεργο−
ποιηθούν προσωρινά,
δ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Κατα−
χώρησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια του
παρόντος Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντι−
κείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης,
ε. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείμενο
της Δήλωσης Καταχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο
Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρό−
ντος Κανονισμού,
στ. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Μετα−
βλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται
από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov,
ζ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέ−
ρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφι−
κό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών
όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος Κανονισμού) και από
τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει
ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντί−
στοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το
Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
τρίτου επιπέδου,
η. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου
επιπέδου με κατάληξη .gr αποτελεί κωδικό χώρας που
περιέχεται στη λίστα ISΟ 3166−1 του οργανισμού ISΟ,
(ISΟ 3166−1 alpha−3),
θ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέ−
ρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου
επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμη−
τικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του
οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και
τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση
της ΕΕΤΤ,
ι. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέ−
ρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου
επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περι−
λαμβάνεται στην λίστα όρων που είναι δημοσιευμένη
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, οι οποίοι συνιστούν σημείο
και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών
κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών
οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμ−
βάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως
θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί
με Απόφαση της ΕΕΤΤ,
ια. Αν από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης
που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προ−
κύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί κυβερνητικό οργανισμό
στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα
Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη. gov.gr.
2. Σκοπός των διατάξεων των στοιχείων ζ και η της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι η αποφυγή εκχώρη−
σης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων
δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την
Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ο περιορισμός
των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως
προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που
δικαιολογεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό την
Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.
Άρθρο 8
Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
1. Ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται
οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από
τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:
α. αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωση του, μέσω του
Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κα−
τάληξη .gr, στο Μητρώο.
β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχο−
ντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιορι−
στικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8627
i. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως
προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περί−
πτωση που:
α. από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως
αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η
ταυτότητα του Φορέα ή/και
β. αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλω−
σης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης
είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.
ii. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr είναι ίδιο ή παρόμοιο σε σημείο σύγχυσης με
όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής
ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr:
α. καταχωρήθηκε από φορέα ο οποίος δεν έχει δικαι−
ώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή/και
β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.
iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε
την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρό−
ντος Κανονισμού, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30−12−2002.
Η περίπτωση του εδαφίου ζ, παρ. 1 του άρθρου 7 ως
λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο ονόματα χώρου
με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μετά την θέση σε
ισχύ του παρόντος Κανονισμού.
iv. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με
την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων
εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των
τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την
προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου
να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.
v. αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση
των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την
30−12−2002.
vi. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία αντιβαί−
νει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και
ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από
τρίτο του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή
Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη
.gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα
συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
vii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και λυθεί.
viii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσω−
πο και αποβιώσει, εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόμιμων
κληρονόμων του ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης
του δεν ζητήσουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
θανάτου του φυσικού προσώπου τη μεταβίβαση του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr λόγω καθολικής δι−
αδοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος
Κανονισμού,
ix. Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα παύει να υφίσταται και
επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκρι−
μένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εφόσον ο νέος
Φορέας δεν ζητήσει εντός 6 μηνών από την σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία ημερομηνία επέλευσης του
στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις την μεταβί−
βαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο νέο
Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος
Κανονισμού.
x. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη
.gr αποτελεί σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους
και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και
άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχα−
νική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής
σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
xi. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα
χρηστά ήθη.
γ) Μετά από αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου, η
οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη από−
φαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα με
την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριμένου Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr.
2. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη
.gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγρά−
φεται και απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε
μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται
αυτόματα σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του
άρθρου 3 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση:
α) Απόφασης της ΕΕΤΤ για την κλήση σε ακρόαση
για την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr, ή
β) κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας
αναφορικά με την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόμα−
τος Χώρου με κατάληξη .gr,
η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση του σε τρίτο
πρόσωπο, μέχρι:
i. την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ που δεν προ−
σβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή αμετάκλητης απόφασης
δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή
αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού
οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, ή
ii. την λήξη της περιόδου καταχώρισης εφόσον αυτή
επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροα−
ματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής
διαδικασίας και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν
ανανεωθεί.
4. Κατόπιν υποβολής καταγγελίας τρίτου έχοντος
έννομο συμφέρον και εκδόσεως Αποφάσεως της ΕΕΤΤ
είναι δυνατή η απενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr που έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν
δηλώσεως του Φορέα στο πλαίσιο του ισχύοντος Κανο−
νισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα. 1.β. ii., iii. v., vi,
x. xi του παρόντος άρθρου όπως επίσης σε περίπτωση
αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτε−
λεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη
δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα
με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση συγκεκρι−
μένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυτε−
πάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει κατα−
χωρηθεί στο Μητρώο Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr ή ενεργοποίησης δεσμευμένου
8628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr από το ίδιο πρόσωπο
από το οποίο το εν λόγω Όνομα Χώρου έχει διαγραφεί
ή απενεργοποιηθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ ή με Απόφαση
δικαστηρίου, χωρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ
νέου η καταχώριση ή η ενεργοποίηση του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr στο πλαίσιο του παρόντος άρ−
θρου και σε περίπτωση που η Δήλωση Καταχώρησης
ή ενεργοποίησης είναι αδικαιολόγητη το Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr διαγράφεται ή απενεργοποιείται με
Απόφαση της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 9
Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
1. Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται
προσωρινά με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ή του
νόμιμου αναπληρωτή του στις εξής περιπτώσεις: α) σε
περίπτωση απόφασης/προσωρινής διάταξης δικαστηρί−
ου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η
προσωρινή απενεργοποίηση ή β) εφόσον υπάρχουν απο−
δείξεις ότι στοιχειοθετείται λόγος διαγραφής σύμφωνα
με το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού τηρουμένης
της διατάξεως του άρθρου 63 παρ. 4 του ν. 3431/2006
όπως ισχύει και του Κανονισμού για τη Διαδικασία Λή−
ψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών Μέτρων [Απόφαση της
ΕΕΤΤ 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β/2003)] όπως εκάστο−
τε ισχύει. Η απενεργοποίηση ισχύει μέχρι την έκδοση
αποφάσεως της ΕΕΤΤ που δεν προσβάλλεται με ένδικο
βοήθημα ή αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία
είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση
απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή
στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η διαγραφή ή η
ανάκληση και εκχώρηση σε τρίτον του συγκεκριμένου
Ονόματος Χώρου ή μέχρι την λήξη της καταχώρησής
του εφόσον αυτή επέλθει πριν από την έκδοση της από−
φασης της ΕΕΤΤ ή του δικαστηρίου και το Όνομα Χώ−
ρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί. Κατά την διάρκεια
της περιόδου που το όνομα είναι απενεργοποιημένο,
ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει
δικαίωμα να καταθέσει δήλωση διαγραφής ή/και αλλα−
γής Καταχωρητή εκτός αν άλλως ορίζεται με Απόφαση
της ΕΕΤΤ καθώς και δήλωση ανανέωσης και μεταβολής
στοιχείων για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.
2. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο Φο−
ρέας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του
περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 11,μπορεί
με Απόφαση του Προέδρου της ή του νόμιμου αναπλη−
ρωτή του να απενεργοποιήσει προσωρινά το Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr για χρονικό διάστημα τριάντα
(30) ημερών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Φορέας
μέσω του Καταχωρητή του Ονόματος Χώρου οφείλει να
κοινοποιήσει στο Μητρώο την οποιαδήποτε μεταβολή
στοιχείων εκχώρησης καθώς και τα σχετικά νομιμο−
ποιητικά έγγραφά από τα οποία προκύπτει η ορθότη−
τα των υποβληθέντων στοιχείων. Εφόσον ο Φορέας
ανταποκριθεί στην υποχρέωση του εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος, η ΕΕΤΤ δύναται με Απόφαση του
Προέδρου της να άρει την προσωρινή απενεργοποίηση.
Σε αντίθετη περίπτωση δύναται με Απόφασή της να
διαγράψει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
3. Σε περίπτωση κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής
διαδικασίας αναφορικά με αίτημα προσωρινής απενερ−
γοποίησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η ΕΕΤΤ
απαγορεύει την μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο μέχρι:
i την έκδοση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου
η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη
απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου
εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η
απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή
ii. την λήξη της περιόδου καταχώρισης εφόσον αυτή
επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροα−
ματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής
διαδικασίας και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν
ανανεωθεί.
4. Το προσωρινά απενεργοποιημένο Όνομα Χώρου
λήγει με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρή−
σης και δέσμευσης που εκχωρείται στο πλαίσιο του
παρόντος Κανονισμού.
5. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη
.gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η
χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά κατά περίπτω−
ση και τα Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με
κατάληξη .gr των οποίων συστατικό είναι το διαγρα−
φέν ή προσωρινά απενεργοποιηθέν Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 10
Διαδικασία Kαταχώρησης και
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Kάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρη−
θεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr υπο−
χρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση
Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή
παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η
Δήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο Παράρτημα
Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει μόνο
προς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει
δυνατότητα συνεκχώρησης σε περισσότερα του ενός
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Η Δήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του Καταχωρούμενου:
α. ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,
β. ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε
περίπτωση νομικού προσώπου,
γ. ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το εν
λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν παραβιάζονται
δικαιώματα τρίτων,
δ. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευ−
τέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγρα−
φικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών
όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ
στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο αρμόδιος Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ε. ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη. gov.gr, είναι κυβερνητικός
οργανισμός.
Σε περίπτωση που καταχωρούμενος είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό η
ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα μόνον στην ηλε−
κτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.
3. Οι δηλώσεις καταχώρισης υποβάλλονται από τον
καταχωρούμενο σε κάποιον εκ των Kαταχωρητών οι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8629
οποίοι περιλαμβάνονται σε Κατάλογο Kαταχωρητών
τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροπο−
ποιεί η ΕΕTT, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.
4. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός μίας εργάσιμης
ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης στο
Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με
χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής που παρέχε−
ται από το Μητρώο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.
Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του
Καταχωρητή και του Μητρώου και εξασφάλισης της μη
αλλοίωσης των στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ
Καταχωρητή και Μητρώου μέσω χρήσης κατάλληλων
εφαρμογών και μεθόδων ασφαλείας.
5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν
τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και
σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Κατα−
χώρησης και να δημοσιεύουν και σε εμφανές σημείο
της ιστοσελίδας τους:
α. ότι η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που
υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με
την πρωτοκόλληση των δηλώσεων καταχώρισης από
το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Κατα−
χωρητή
β. τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία δι−
αθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί
από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη
διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της
από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να
είναι ανώτερο της μιας εργάσιμης ημέρας, ως ορίζεται
στην παρ. 4 του παρόντος.
6. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Δήλωση Καταχώρησης
αυτόματα με την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου
όπου αναφέρεται η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της
ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης και πι−
στοποιεί την υποβολή της συγκεκριμένης Δήλωσης Κα−
ταχώρησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου,
ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της
δήλωσης. Με την πρωτοκόλληση της Δήλωσης Κατα−
χώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προ−
τεραιότητά της.
7. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου
και με χρήση της εφαρμογής της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου κοινοποιεί τα στοιχεία της Δήλωσης
Καταχώρησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία,
ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Κα−
ταχώρησης στον Kαταχωρητή.
8. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση
των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο
ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχω−
ρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Κατα−
χώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr, το Όνομα του Καταχωρούμενου,
ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό
της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως
αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.
9. Το Μητρώο ερευνά άμεσα με την υποβολή της Δή−
λωσης Καταχώρησης αν η δήλωση είναι ανυπόστατη
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος και εφ’ όσον
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται
εντός έξι ημερών.
Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της
πρώτης παραγράφου του άρθρου 7, ο Καταχωρούμενος
ενημερώνεται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από τη
διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο
αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι
ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενη−
μέρωση του Καταχωρούμενου δεν πραγματοποιείται
προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου.
10. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της δήλω−
σης ή κατόπιν αιτήματος του Καταχωρούμενου ή σε
περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων νόμιμων
τελών από τον καταχωρούμενο, ο Καταχωρητής έχει
δικαίωμα ανάκλησης της Δήλωσης Καταχώρησης, το
αργότερο την πέμπτη ημέρα από την υποβολή της στο
Μητρώο χωρίς χρέωση.
11. Σε κάθε περίπτωση ο Kαταχωρητής διατηρεί σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή
μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση Καταχώρησης.
12. Με την διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο
Μητρώο από τον Kαταχωρητή και μετά την παρέλευση
της προθεσμίας των πέντε ημερών σύμφωνα με την
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, το Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης
Καταχώρησης εκχωρείται εκτός εάν η Δήλωση Κατα−
χώρησης είναι ανυπόστατη σύμφωνα την παράγραφο
9 του παρόντος άρθρου. Το Μητρώο ενημερώνει τον
Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην
Δήλωση Καταχώρησης αναφορικά με το εάν η Δήλωση
Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί.
13. Tο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται
οριστικά από την Εκχώρησή του.
Άρθρο 11
Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης
1. Οι Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr έχουν
το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα στοιχεία που αφο−
ρούν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που τους έχει
εκχωρηθεί, όπως επίσης την Επωνυμία ή το Ονοματε−
πώνυμο σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται
στην παρα. 3 του παρόντος άρθρου. Με την μεταβο−
λή των στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν Όνομα
Χώρου μεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που
αφορούν:
α) οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα
με τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος και
β) οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέ−
ντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιηθεί
κατόπιν αιτήσεως του Φορέα.
2. Οι μεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr και του Ονοματεπωνύμου ή/και
της επωνυμίας του Φορέα πραγματοποιούνται διαμέσου
των Καταχωρητών.
3. Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Δήλωση Μετα−
βολής Στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα
ΣΤ του παρόντος Κανονισμού ή την Δήλωση Μεταβο−
λής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα που προ−
ϋποθέτει ταυτοπροσωπία του Φορέα σύμφωνα με το
Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού. Η ανωτέρω
δήλωση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
Ο Καταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την δή−
λωση Μεταβολής Στοιχείων ή την δήλωση Μεταβολής
Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα είναι ο Φορέας
8630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Ονόματος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδό−
τησης και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του
Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ., κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται
σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια δι−
αβιβάζει ηλεκτρονικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας
την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα ή την
δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του
Φορέα στο Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των
νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr.
4. Σε περίπτωση Μεταβολής Στοιχείων του εκχωρη−
θέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή μεταβολής
επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα το Μητρώο ενη−
μερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετεβλήθη−
σαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες
τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονομάτων.
5. Κάθε δήλωση μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύ−
μου του Φορέα αποτελεί χρεώσιμη πράξη και υποβάλλε−
ται από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr στον Καταχωρητή. Υπόδειγμα δήλωσης δίνεται στο
Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού.
6. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο ενημερώνει τον Φο−
ρέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση μεταβο−
λής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου για την καταχώριση
της μεταβολής Επωνυμίας ονοματεπωνύμου του Φορέα
στο Μητρώο.
7. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει αυτεπάγγελ−
τα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει γίνει πράξη
μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου στο Μητρώο
η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονι−
σμού, έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την πράξη αυτή
και να επαναφέρει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
στα στοιχεία του φορέα όπως αυτά είχαν καταχωρηθεί
στο Μητρώο πριν την καταχώριση της εν λόγω πράξης
μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου.
8. Ο Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί
όλες τις επιγενόμενες μεταβολές τόσο της Επωνυμί−
ας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα όσο και των λοιπών
στοιχείων καταχώρισης του Ονόματος Χώρου με κα−
τάληξη .gr προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, όπως
περιγράφεται στον παρόντα, και εντός ενός μηνός από
την μεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην
δήλωση του.
Άρθρο 12
Αλλαγή Καταχωρητή
1. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Φορέας Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr έχει τη δυνατότητα, αν το επι−
θυμεί, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχω−
ρητή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr αλλάζει ταυτόχρονα Καταχωρητή και:
α. οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα
με τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος όπως
επίσης
β. οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί
κατόπιν αιτήσεως του Φορέα.
2. Σε μια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής δια−
δικασία:
α. Ο Φορέας συμπληρώνει και καταθέτει στον Kα−
ταχωρητή της επιλογής του είτε σε έντυπη είτε σε
ηλεκτρονική μορφή μία δήλωση με την οποία ζητάει να
μεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν
την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr και να αναθέσει σε αυτόν όλες τις δρα−
στηριότητες Kαταχωρητή σχετικά με το συγκεκριμένο
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το Παράρ−
τημα Ι του παρόντος Κανονισμού.
β. Ο νέος Καταχωρητής εξακριβώνει την ταυτότητα
του δηλώντος την αλλαγή Καταχωρητή και σε περί−
πτωση νομικού προσώπου βεβαιώνεται ότι η δήλωση
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο νέος Κα−
ταχωρητής ελέγχει ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης
είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο Κωδικό Εξου−
σιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο δηλών την αλλαγή
δεν είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr ή νόμιμος εκπρόσωπός του, ή ότι ο Νέος Κωδικός
Εξουσιοδότησης είναι ίδιος με τον υφιστάμενο Κωδικό
Εξουσιοδότησης, τότε ο Καταχωρητής δεν προωθεί την
Δήλωση στο Μητρώο.
γ) Ακολούθως, ο νέος Καταχωρητής Ονόματος Χώρου
εκδίδει και παραδίδει άμεσα στον φορέα του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr απόδειξη παραλαβής της δήλω−
σης αλλαγής Καταχωρητή, στην οποία αναγράφονται
τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
(i) η επωνυμία του Καταχωρητή Ονόματος Χώρου,
(ii) το ΑΦΜ, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του Καταχωρη−
τή, η διεύθυνση των ιστοσελίδων (URL) του Καταχωρητή
και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (Εmail),
(iii) η επωνυμία του Φορέα του Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr,
(iv) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα του Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr,
(v) το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr για το οποίο έχει
υποβληθεί η δήλωση,
(vi) η ημερομηνία και η ώρα (με ακρίβεια λεπτού) πα−
ραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή Ονόματος
Χώρου.
δ) Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενημερώνει το
Μητρώο ότι έχει κατατεθεί δήλωση αλλαγής Καταχω−
ρητή από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr και αλλάζει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρώντας το Νέο Κωδικό
Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου που περιλαμβάνεται
στην δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, εντός προθεσμί−
ας τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της
δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή. Το Μητρώο με ηλε−
κτρονικό τρόπο ενημερώνει τον παλιό Καταχωρητή για
την δήλωση αλλαγής Καταχωρητή και τοιουτοτρόπως
ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή και
το όνομα ανατίθεται στον νέο Καταχωρητή.
ε) Ο παλαιός Καταχωρητής, από την ενημέρωσή του
για την κατάθεση της δήλωσης, παύει να κάνει χρήση
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων του
Φορέως του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εκτός
και αν έχει την προηγούμενη συναίνεσή του προς τούτο
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο νέος Kαταχωρητής δύναται να αρνηθεί την πα−
ροχή των υπηρεσιών μόνο για λόγους που αφορούν την
προσήκουσα υποβολή Δήλωσης στο πλαίσιο του Κανο−
νισμού. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης, ο
Kαταχωρούμενος ενημερώνει σχετικά την ΕΕTT.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8631
4. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον
Καταχωρούμενο την καταβολή τελών για την διαδικασία
αλλαγής Kαταχωρητή.
5. Αλλαγή Καταχωρητή Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr δεν μπορεί να γίνει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα για
το οποίο εκκρεμούν αιτήματα του Φορέα του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr που αφορούν μεταβίβαση Ονό−
ματος Χώρου. Δήλωση ανανέωσης Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr κατατίθεται σε νέο Καταχωρητή, χωρίς να
απαιτείται δήλωση αλλαγής Καταχωρητή για τα ονό−
ματα των οποίων έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής
χρήσης, βρίσκονται όμως εντός δεκαπενθημέρου από
την λήξη αυτού. Για ανανέωση Όνομάτων Χώρου με
κατάληξη .gr για τα οποία δεν έχει λήξει το δικαίω−
μα αποκλειστικής χρήσης, η δήλωση κατατίθεται στον
Καταχωρητή ο οποίος διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου
ή σε νέο Καταχωρητή αν προηγηθεί δήλωση αλλαγής
Καταχωρητή πριν την δήλωση ανανέωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Άρθρο 13
Διάρκεια Εκχώρησης και Aνανέωση
1. Tο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται
με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δι−
αρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής
της Δήλωσης Καταχώρησης του στο Μητρώο ενώ το
δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε
(15) ημέρες από την λήξη του δικαιώματος αποκλειστι−
κής χρήσης.
Όσον αφορά τις δεσμευμένες μορφές του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρείται το δικαίωμα
ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από
την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης
ενώ η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης είναι για
επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
λήξης του δικαιώματος ενεργοποίησης.
2. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται
για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία είχαν δε−
σμευθεί για συγκεκριμένο Φορέα και ενεργοποιήθηκαν
κατόπιν δηλώσεως του, διαρκεί δύο (2) χρόνια από την
ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr βάσει του οποίου δε−
σμεύθηκαν για τον Φορέα τα εν λόγω Ονόματα Χώρου
και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησης τους, ενώ
όσον αφορά το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέ−
ον 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της Δήλω−
σης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη
.gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα.
3. H Εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για
αλλεπάλληλες περιόδους Εκχώρησης σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο Φορέας δύναται
να ανανεώσει για περισσότερες της μίας περιόδους
Εκχώρησης.
4. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική
δήλωση στον Καταχωρητή, μέχρι την ημερομηνία που
ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 4, συνοδευό−
μενη από τα σχετικά νόμιμα τέλη. Σε κάθε περίπτωση
η διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και
δέσμευσης που αποκτά ο Φορέας με την ανανέωση
της Εκχώρησης ξεκινά από την ημερομηνία λήξης του
δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της προηγούμενης
Εκχώρησης και όχι από την ημερομηνία υποβολής της
δήλωσης ανανέωσης.
5. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποι−
αδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου
δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρα. 7 και 8 του
άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευ−
μένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως
του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυμεί
την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία έχει ενεργο−
ποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει πριν
την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr την
απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Στην περίπτω−
ση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr των οποίων έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης και βρίσκονται εντός της
περιόδου δέσμευσης, η δήλωση ανανέωσης αφορά στο
σύνολο του πλήθους των Ονομάτων Χώρου με κατάλη−
ξη .gr, συμπεριλαμβάνοντας τα όποια ενεργοποιημένα
ονόματα με την αντίστοιχη χρέωση.
6. Ο Kαταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την δήλωση
για ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο Μη−
τρώο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή
και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του αποκλειστι−
κού δικαιώματος ανανέωσης όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 1γ του άρθρου 4.
7. Με τη καταχώριση της δήλωσης στο Μητρώο συ−
ντελείται η ανανέωση.
8. Με τη λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης
το Όνομα Χώρου με τις δεσμευμένες μορφές του απε−
νεργοποιείται προσωρινά για δεκαπέντε ημέρες χωρίς
προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ ενώ με την λήξη της
περιόδου δέσμευσης το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
απενεργοποιείται οριστικά και αποδεσμεύεται.
9. Ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν
μπορεί να γίνει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα για το
οποίο εκκρεμούν δηλώσεις του Φορέα του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr και αφορούν μεταβίβαση.
Άρθρο 14
Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Μεταβίβαση μπορεί να γίνει στο Μητρώο στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβίβασης που
υποβάλλεται μέσω Καταχωρητή στο Μητρώο:
i. από τους ενδιαφερόμενους ήτοι τον μέχρι την κα−
ταχώριση της δήλωσης μεταβίβασης Φορέα και τον
αποδέχοντα την μεταβίβαση ή ii. από το νέο πρόσωπο
στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα αποκλειστικής
χρήσης και δέσμευσης στις περιπτώσεις viii και ix της
παρ. 1 του άρθρου 8.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή
του Φορέα του υπό μεταβίβαση Ονόματος Χώρου Δή−
λωση Μεταβίβασης σύμφωνα με το Παράρτημα Η του
παρόντος Κανονισμού και την Δήλωση Μεταβίβασης
συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα τέλη.
Η Δήλωση μεταβίβασης πρέπει να είναι σαφής αμετά−
κλητη και να μην γίνεται υπό αίρεση ή όρο.
2. Στην περίπτωση που η Δήλωση αφορά Όνομα Χώ−
ρου δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πε−
δίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται
8632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στο Παράρτημα ΙΒ ή κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου
επιπέδου με κατάληξη. gov.gr η Δήλωση Μεταβίβασης
προωθείται στο Μητρώο το αργότερο 30 ημέρες πριν
την λήξη του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,
2. Η Δήλωση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύμ−
φωνα με το παρόν μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλε−
κτρονική μορφή. Η Δήλωση και τα έγγραφα τα οποία
την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Κατα−
χωρητή.
4. Ο Καταχωρητής με την υποβολή της Δήλωσης ελέγ−
χει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
1 εδάφιο α, στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου. Ο Kα−
ταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων
είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης ή/και άλλα
δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ.,
αριθμός Α.Τ. κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρι−
σμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που δεν ικανοποι−
ούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο Καταχωρητής δεν
προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.
5. Ο Kαταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών
(3) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Μεταβίβασης
προωθεί την Δήλωση στην Μητρώο, με την επιφύλα−
ξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.
6. Σε περίπτωση δηλώσεων μεταβίβασης εκχωρηθέ−
ντος Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου, του οποί−
ου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΒ ή κοινόχρηστου
Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη. gov.gr το
Μητρώο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλα−
βή της Δήλωσης ερευνά εάν συντρέχουν οι κατωτέρω
περιπτώσεις απόρριψης της δήλωσης μεταβίβασης ως
ανυπόστατη:
α) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι ΟΤΑ στο πλαίσιο του
στοιχείου (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και
β) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι κυβερνητικός οργανι−
σμός στο πλαίσιο του στοιχείου (ια) της παραγράφου
1 του άρθρου 7.
Εφ’ όσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις η δή−
λωση μεταβίβασης θεωρείται ανυπόστατη. Σε αντίθε−
τη περίπτωση η δήλωση καταχωρείται και το Μητρώο
ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετε−
βλήθησαν.
Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυν−
ση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση μεταβίβασης
αναφορικά με το εάν η δήλωση είναι ανυπόστατη ή η
δήλωση έχει γίνει δεκτή.
β. Σε περίπτωση εκδόσεως Αποφάσεως της ΕΕΤΤ,
που είναι απρόσβλητη δικαστικά κατόπιν καταγγελί−
ας τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, με
την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος
αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης του Φορέα επί
συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και η
μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα− αιτούντα την μεταβί−
βαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του
αρ. 8 παρα. 1.β.i.β, 1.β.ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix,x,xi. Στην περίπτωση
αυτή ο Καταγγέλλων−αιτών την μεταβίβαση συνυπο−
βάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με
το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΓ του παρόντος. Το
κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς
τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ.
Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυν−
ση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με
την καταχώριση της μεταβίβασης σ’ αυτό.
γ. Σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης δικαστη ρίου
η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη
απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου
στην Ελλάδα εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία δια−
τάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής
χρήσης και δέσμευσης από τον Φορέα του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr και η μεταβίβασή του σε τρίτον.
Στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο οφείλει να κοι−
νοποιήσει στην ΕΕΤΤ την σχετική απόφαση και να συνυ−
ποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με
το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΓ του Κανονισμού. Το
κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς
τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ.
Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυν−
ση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με την
καταχώριση της μεταβίβασης σε αυτό.
2. Με τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δι−
καιώματός του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, το
οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται
η μεταβίβαση. Με την μεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr, μεταβιβάζεται ταυτόχρο−
να οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος
Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και
8 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δε−
σμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως
του Φορέα. Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιημένες ή
μη δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής
μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση Απόφασης της ΕΕΤΤ
ή δικαστηρίου με την οποία μεταβιβάζεται δεσμευμένη
μορφή Ονόματος Χώρου παράλληλα μεταβιβάζεται το
κυρίως όνομα και η ομάδα των λοιπών δεσμευμένων
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.
3. Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει
ή ανεχθεί τη χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν και
μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως
συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου
με κατάληξη .gr σύμφωνα με το αρ. 5 του παρόντος Κα−
νονισμού οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο
θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr για τη χρήση αυτή
πριν την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την παρα.
2 του παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.
4. Εφόσον συντελεσθεί η μεταβίβαση του Ονόμα−
τος Χώρου με κατάληξη .gr στην βάση δεδομένων του
Μητρώου κατόπιν δηλώσεως του Φορέα με απόφαση
της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού
οργάνου, εκτελεστής στην Ελλάδα, ο νέος Φορέας εάν
έχει αποδεχτεί τη χρήση του μεταβιβαζόμενου Ονόμα−
τος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος
Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ως
είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο Μεταβιβάζων, υπεισέρχε−
ται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Φορέα
σύμφωνα με το αρ. 5 του παρόντος Κανονισμού περί
χρήσης Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου
χωρίς Εκχώρηση.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8633
5. Στο πλαίσιο του άρθρου 8, παρ. 3 και του άρθρου
9 παρ. 3 δεν είναι δυνατή καμία μεταβίβαση Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr στο Μητρώο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Μητρώου
1. Ο Φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο ενεργεί με
βάση το συμπεφωνημένο και εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ
πλαίσιο και σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης,
της διασφάλισης της διαφάνειας και της αντικειμενι−
κότητας.
2. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυν−
ση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση του, αναφορικά
με το εάν:
α. η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το
Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί,
β. η Δήλωση Μεταβίβασης είναι ανυπόστατη ή έχει
καταχωρηθεί στο Μητρώο,
γ. η Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας καταχωρήθηκε
στο Μητρώο
δ. η Δήλωση Ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο
ε. η Δήλωση Aνανέωσης Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο.
στ. η Δήλωση Διαγραφής ενός Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο.
3. Το Μητρώο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρι−
νά ή οριστικά τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr, όποτε
και όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και
κατά τον τρόπο που κατά καιρούς προβλέπεται από
την ΕΕTT.
4. Το Μητρώο τηρεί αρχείο Ονομάτων Χώρου με κα−
τάληξη .gr, όπου περιέχονται στοιχεία σχετικά με την
Ενεργοποίηση/Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατά−
ληξη .gr, όπως η περιγραφή των Ονομάτων Χώρου με
κατάληξη .gr, η χρονική σειρά των δηλώσεων Καταχώ−
ρησης, η ταυτότητα των Καταχωρούμενων/Φορέων, ο
χρόνος της Εκχώρησης ή στοιχεία σχετικά με άλλες
πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό,
όπως επίσης στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του
Καταχωρητή που μεσολάβησε για την πράξη.
Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε
ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλα διαμορφω−
μένης βάσης δεδομένων. Ο φορέας που διαχειρίζεται
το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα αυτά
από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και
σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται
από την ΕΕΤΤ.
5. Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται από τον φορέα
που το διαχειρίζεται, σε μορφή on−line έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση της ΕΕΤΤ
σε αυτό. Τα μέσα της πρόσβασης συμφωνούνται από
κοινού μεταξύ του φορέα που διαχειρίζεται το Μητρώο
και της ΕΕΤΤ.
6. Με την επιφύλαξη προσωπικών δεδομένων Κατα−
χωρούμενων και Φορέων οι οποίοι έχουν ζητήσει την
μη δημοσιοποίηση τους, όλα τα στοιχεία του Μητρώου
κοινοποιούνται κατόπιν αιτήματος.
7. Το Μητρώο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σω−
στή λειτουργία, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των
απαραίτητων Εξυπηρετητών Ονομάτων (name servers)
για το .gr είτε αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο
εξωτερικό και για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του συ−
στήματος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανοποίηση όλων
των μελλοντικών αναγκών του χώρου .gr ή οιουδήποτε
άλλου χώρου ήθελε δοθεί στο Ελληνικό Κράτος.
8. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεού−
ται να εξάγει τα δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία
ζώνης του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονομάτων για
το χώρο .gr μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και
σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται
από την ΕΕΤΤ.
9. Το Μητρώο αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχεί−
ριση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου προκειμένου
να πληροφορούνται οι χρήστες του Διαδικτύου για τις
διαδικασίες που σχετίζονται με τα Ονόματα Χώρου με
κατάληξη .gr, και να είναι διαθέσιμη στους χρήστες του
Διαδικτύου υπηρεσία δημόσιας αναζήτησης Ονoμάτων
Χώρου με κατάληξη .gr.
10. Το Μητρώο δύναται να παρέχει σε κάθε Κατα−
χωρούμενο/Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr
στοιχεία καταχώρισης αυτού, σύμφωνα με την βάση
δεδομένων του Μητρώου, ως αυτά έχουν την συγκε−
κριμένη χρονική στιγμή που αιτείται την γνωστοποίηση
τους, με την εισαγωγή του κωδικού εξουσιοδότησης του
συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου στο Μητρώο. Η δυνα−
τότητα παροχής των ανωτέρω στοιχείων καταχώρισης
στον Φορέα/Καταχωρούμενο του Ονόματος δύναται
να δοθεί σε κάθε Καταχωρητή για ονόματα χώρου με
κατάληξη .gr που διαχειρίζεται ο ίδιος κατόπιν εκδόσεως
σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ.
11. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο αναλαμ−
βάνει τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία της
απαραίτητης υποδομής (δικτυακού τόπου, υπηρεσίας
e−mail, τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.) και της ανάπτυξης
του κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να μπορούν η
ΕΕTT και οι Καταχωρητές να προβαίνουν με ασφαλείς
μεθόδους στις ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με
τον παρόντα.
12. Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΕΤΤ δι−
ατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί στο Μητρώο πράξεις
που αφορούν στις υποχρεωτικές αλλαγές επωνυμίας/
ονοματεπώνυμου ή μεταβιβάσεις ή διαγραφές και προ−
κύπτουν από την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης
δικαστηρίου, διαιτητικής αρχής ή της ίδιας της ΕΕΤΤ.
Για την πραγματοποίηση αυτών των πράξεων η ΕΕΤΤ
δύναται να απαιτεί από τους φορείς την καταβολή των
τελών που τους αντιστοιχούν.
13. H ΕΕTT μπορεί να τηρεί η ίδια το Μητρώο, ή να
αναθέσει την τήρησή του, μέσω διαγωνιστικής διαδικα−
σίας, σε άλλο Φορέα.
14. Το Μητρώο δύναται να διακόψει άμεσα την πρό−
σβαση οποιουδήποτε Καταχωρητή δημιουργεί προβλή−
ματα στα συστήματα και στις υπηρεσίες του Μητρώου
(περιπτώσεις κατάχρησης υπηρεσίας Whois, DoS/DDoS,
κατάχρησης πόρων του Μητρώου, λανθασμένης κατα−
χώρισης στοιχείων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr,
Code Injections, και σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των συ−
στημάτων και υπηρεσιών του Μητρώου).
15. Το Μητρώο δύναται να θέτει περιορισμούς στον
αριθμό των παράλληλων συνδέσεων ανά Καταχωρητή,
8634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στον αριθμό των πράξεων μέσω Εxtensible Provisioning
Protocol (ΕPP) και εν γένει σε οποιαδήποτε παράμετρο
του συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθ−
μης λειτουργίας του.
16. Σε περίπτωση που η τήρηση του Μητρώου ανατεθεί
από την ΕΕTT σε Φορέα, το σύνολο των δεδομένων τα
οποία τηρούνται από το Μητρώο, θα ανήκουν στην ΕΕTT
στην οποία και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή
όποτε η ΕΕTT τυχόν τα απαιτήσει και πάντως σε κάθε
περίπτωση μετά τη λήξη της αναθέσεως τήρησης του
Μητρώου από την ΕΕTT στο συγκεκριμένο Φορέα, για
οποιοδήποτε λόγο και αν αυτή επέλθει.
17. Το Μητρώο δύναται να παρέχει πρόσθετες Υπη−
ρεσίες ασφάλειας στους Φορείς Ονομάτων Χώρου με
κατάληξη .gr.
18. Η οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή πρόσβασης
των Καταχωρητών στο Μητρώο για λόγους που αφο−
ρούν την ασφάλεια των δεδομένων του Μητρώου, τη
διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του ή την κατά−
χρηση του δικαιώματος πρόσβασης από την πλευρά
του Καταχωρητή δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης
Καταχωρητή για ζημίες, θετικές ή αποθετικές.
19. Η πρόσβαση των Καταχωρητών στο Μητρώο δεν
είναι εγγυημένη για όλη την διάρκεια του 24ώρου αλλά
υπόκειται σε τεχνικούς περιορισμούς που ενδέχεται
να δημιουργούν καθυστερήσεις και διακοπές, όπως οι
δικτυακές επιθέσεις και οι διακοπές δικτύου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 16
Λειτουργία Καταχωρητών
1. Οι Καταχωρητές, είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν
τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει κατά καιρούς η ΕΕΤΤ
και αναφέρονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Κανο−
νισμού, όπως εκάστοτε ισχύει. Καταχωρητές μπορεί να
είναι και αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία έχουν έδρα σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν
σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα οποία έχουν διορίσει αντίκλητο στην
Ελλάδα.
2. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν Kα−
ταχωρητές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρ−
τήματος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην
ΕΕTT. Υπόδειγμα Γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ζ του παρόντος Κανονισμού. Η Γνωστο−
ποίηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υπο−
βάλλοντος αυτήν ή του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι αποδέχονται πλήρως
τις υποχρεώσεις και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια
που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ.
Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για πα−
ρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Κατά την ηλεκτρο−
νική υποβολή ο Καταχωρητής οφείλει να αποστέλλει
ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ και όλα τα αναγκαία κατά περί−
πτωση συνημμένα στην Δήλωση έγγραφα. Σε περίπτω−
ση που η Γνωστοποίηση Καταχωρητή δεν είναι πλήρης,
δεν καταχωρείται στο Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ.
Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο
αιτών/ούσα υποβάλλει «Δήλωση Διαχειριστή» σύμφωνα
με τα οριζόμενα σε ειδική προς το σκοπό αυτό απόφαση
της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις οι οποίες θα τίθενται από
την ανωτέρω απόφαση θα δημοσιεύονται στο οικείο
σημείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.
3. H ΕΕTT καταχωρεί κάθε πλήρη Γνωστοποίηση στο
Μητρώο Καταχωρητών που διατηρεί και κοινοποιεί άμε−
σα, τα στοιχεία του Καταχωρητή στο Μητρώο και στις
ιστοσελίδες της σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ του
παρόντος Κανονισμού. Aπό την ανωτέρω δημοσίευση
ο γνωστοποιών δύναται να λειτουργεί ως Kαταχωρη−
τής.
4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων σε σχέση με τα
στοιχεία που έχουν δηλωθεί με την υποβολή της γνω−
στοποίησης στην ΕΕΤΤ, ο Καταχωρητής υποχρεούται
εντός δέκα ημερών από την μεταβολή να ενημέρωσει
την ΕΕΤΤ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Καταχωρητών
1. Οι σχέσεις των Kαταχωρητών με τους αιτούντες και
τους άλλους Καταχωρητές διέπονται από τις αρχές της
καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το γενικό−
τερο πνεύμα του παρόντος Κανονισμού, της νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλω−
τών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Οι Καταχωτητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν
την σύνδεση τους με το Μητρώο μέσα σε διάστημα
τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των στοιχείων
τους στο Μητρώο. Μέχρι την ενεργοποίηση τους οι
Καταχωρητές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ
ως μη ενεργοί. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το
Μητρώο εντός τριών (3) μηνών η ΕΕΤΤ με Απόφασή της
προβαίνει σε διαγραφή του Καταχωρητή.
3. Οι Καταχωρητές οφείλουν να ακολουθούν τα υπο−
δείγματα των παραρτημάτων Ε έως και Ι και το πα−
ράρτημα ΙΓ και ΙΕ και ειδικά να απαιτούν από τους κα−
ταχωρούμενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά με το περιεχό−
μενο που ορίζουν.
4. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο
που περιέχει όλα τα έγγραφα (έντυπα ή ηλεκτρονικά)
που κατά καιρούς τους κατατίθενται από τους Kατα−
χωρούμενους, τις σχετικές αποδείξεις καταβολής τελών
καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστέλλεται
από το Μητρώο ή την ΕΕΤΤ στον Καταχωρητή σχετικά
με το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr. Η ΕΕΤΤ
δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τους Κατα−
χωρητές οποιαδήποτε από τα έγγραφα τηρούν οι Κα−
ταχωρητές σχετικά με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr.
Οι Καταχωρητές μεταβιβάζουν τα αιτούμενα έγγραφα
στην ΕΕΤΤ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
5. Το αρχείο του Καταχωρητή τηρείται, στην έκταση
που αυτό είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή με
χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων.
Ο Καταχωρητής υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα
αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ
και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφοποίηση που θα
καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.
6. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε
όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό εντός των προθεσμιών οι
οποίες τίθενται από τον παρόντα Κανονισμό. Οποιεσ−
δήποτε προθεσμίες υποβολής δηλώσεων χρεώσιμων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8635
πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, ξε−
κινούν με την καταβολή των νόμιμων τελών σύμφωνα
με το Παράρτημα Δ από τον καταχωρούμενο προς τον
Καταχωρητή.
7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν
τους Καταχωρούμενους/Φορείς για οποιαδήποτε πλη−
ροφορία τους κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την
ΕΕTT και αφορά το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κα−
τάληξη .gr. Οι Καταχωρητές ειδοποιούν τους Φορείς
για την λήξη των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr το
αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη τους μέσω ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχουν δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησης.
8. Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν ιστοσελίδα
και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και γραμμή εξυ−
πηρέτησης καταναλωτών η οποία θα λειτουργεί κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ έως 4:00 μμ.. Ει−
δικά οι Καταχωρητές οι οποίοι είναι ήδη δημοσιευμένοι
στον κατάλογο των Καταχωρητών ο οποίος βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, πριν την δημοσίευση του πα−
ρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
οφείλουν να αποστείλουν εντός διαστήματος ενός μη−
νός από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, τα
στοιχεία της γραμμής εξυπηρέτησης καταναλωτών. Οι
Καταχωρητές εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλους
μηχανισμούς και επαρκή αριθμό προσωπικού το οποίο
ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταχωρούμενων
του και όταν ο καταχωρούμενος καλεί το τηλεφωνικό
κέντρο υποστήριξης του Καταχωρητή να μην μένει σε
υπερβολική αναμονή η οποία συνίσταται να μην ξεπερνά
τα πέντε λεπτά.
9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητη−
θεί, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό για την εξυπηρέτηση των
Kαταχωρουμένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να
εφαρμόζουν πρακτικές που εμποδίζουν τους Καταχω−
ρούμενους να απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον Κατα−
χωρητή επιθυμούν ή να αντικαθιστούν τον Kαταχωρητή
που χρησιμοποιούν.
10. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην
ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμ−
φωνα με το Παράρτημα Δ του παρόντα Κανονισμού..
11. Για την πληρωμή των νόμιμων τελών, ο Καταχω−
ρητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί υποσύστημα του
Μητρώου. Μέσω του συστήματος, το χρηματικό ποσό
που καταβάλει ο Καταχωρητής στην ΕΕΤΤ, μετατρέπε−
ται και αντιστοιχίζεται σε χρεώσιμες κινήσεις (μονάδες).
Το σύνολο των μονάδων αντιστοιχεί στο κατατεθέν
ποσό βάσει του μαθηματικού τύπου [ακέραιες μονάδες
= κατατεθέν ποσό/κόστος χρεώσιμης πράξης]. Τυχόν
υπόλοιπο ποσό μένει αδιάθετο μέχρι την επόμενη κατά−
θεση του Καταχωρητή, οπότε και αθροίζεται με το νέο
ποσό και εφαρμόζεται εκ νέου ο ανωτέρω μαθηματικός
τύπος. Οι μονάδες που δημιουργούνται αντιστοιχούν σε
χρεώσιμες πράξεις τις οποίες εκτελεί ο Καταχωρητής
στο Μητρώο. Οι πράξεις που αντιστοιχούν στις μονάδες
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική
στιγμή, χωρίς χρονικό περιορισμό.
12. Οι μονάδες μειώνονται ανά χρεώσιμη πράξη. Ο Κα−
ταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώ−
σιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικές μονάδες
για διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών. Οι πράξεις αυ−
τές υπολογίζονται ως αρνητικές μονάδες. Με την πά−
ροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διακόπτεται
στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων
πράξεων στο Μητρώο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και
ώρα 10:00π.μ. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος
εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, ο Καταχωρητής οφεί−
λει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο ίσο με το
σύνολο των αρνητικών μονάδων που έχει εκτελέσει και
την δημιουργία μίας τουλάχιστον επιπλέον μονάδας.
Το διάστημα των πέντε εργάσιμων ημερών δύναται
να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση της ΕΕΤΤ.
13. Η ΕΕΤΤ εκδίδει μηνιαίως προς τους Καταχωρη−
τές λογαριασμό τελών, ο οποίος αναφέρεται στις χρη−
σιμοποιηθείσες μονάδες και στις αρνητικές μονάδες
που ενδεχομένως υπάρχουν στο σύστημα την περίοδο
δημιουργίας του λογαριασμού τελών και όχι στο σύ−
νολο του χρηματικού ποσού που έχει κατατεθεί από
τον Καταχωρητή.
14. Στην περίπτωση πραγματοποίησης πράξεων με
αρνητικές μονάδες και αφού παρέλθει το διάστημα που
προβλέπεται στην παραγράφο 12 στο οποίο ο Καταχω−
ρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσι−
μες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικές μονάδες,
ο Καταχωρητής υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα
τέλη εντός είκοσι (20) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, μετά
την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς εξόφληση
της υποχρέωσης του, η ΕΕΤΤ με έγγραφη ειδοποίησή
της θέτει προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της έγγραφης ει−
δοποίησης για την εξόφλησή της οφειλής διαφορετικά
προβαίνει με Απόφασή της σε οριστική διαγραφή του
Καταχωρητή.
15. Η λειτουργία του νέου τρόπου πληρωμής των τε−
λών θα τεθεί σε εφαρμογή με την θέση σε ισχύ του πα−
ρόντος Κανονισμού. Στο μεσολαβούν χρονικό διάστημα
από την δημοσίευση ως την θέση σε ισχύ, οι Καταχω−
ρητές οφείλουν να εξοφλήσουν όλους τους εκκρεμείς
λογαριασμούς οφειλής τελών. Πρόσβαση στο νέο σύ−
στημα πληρωμής και συνεπώς στο Μητρώο θα δοθεί
σε Καταχωρητές που έχουν εξοφλήσει συνολικά τους
λογαριασμούς οφειλής τελών και έχουν υποβάλει Γνω−
στοποίηση Καταχωρητή με την ένδειξη «τροποποίηση»
συμπληρώνοντας το πεδίο Δήλωση Συμμόρφωσης μέσω
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για
παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
16. Με την έναρξη του νέου τρόπου πληρωμής οι Κα−
ταχωρητές έχουν μηδενικές μονάδες και ισχύουν οι
διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.
Μετά την πάροδο των δύο πρώτων μηνών λειτουργίας
του νέου τρόπου πληρωμής, εμφανίζονται στο σύστημα
ως αρνητικές μονάδες και τυχόν χρεώσιμες πράξεις που
έχουν πραγματοποιηθεί από τους Καταχωρητές που
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Για την πρόσβαση
τους στο νέο σύστημα πληρωμής ισχύουν οι διατάξεις
της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
17. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να
μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρε−
τητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση
των Καταχωρουμένων, εφόσον οι Καταχωρούμενοι το
επιθυμούν, καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών
των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Δι−
αδικτύου.
18. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή έτσι ώστε να μπο−
8636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρούν να επικοινωνούν με το Μητρώο τουλάχιστον με
μία από τις διαθέσιμες από το Μητρώο μεθόδους προ−
κειμένου να εξυπηρετούν τις δηλώσεις των Καταχω−
ρουμένων. Οι μέθοδοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του Μητρώου.
19. Ο Καταχωρητής δεν μπορεί να προβεί σε καμία
πράξη επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Φορέα του Ονόματος Χώ−
ρου με κατάληξη .gr. Η συναίνεση πρέπει να έχει δοθεί
με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο και τηρείται στο αρ−
χείο του Καταχωρητή.
20. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Κατα−
χωρούμενος μόνο αν τα Ονόματα Χώρου με κατάλη−
ξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε περίπτωση
ο Καταχωρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του
δικαιώματος αυτού, επιδιώκοντας την Εκχώρηση στον
ίδιο αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού Ονομάτων Χώρου
με κατάληξη .gr.
21. Οι Kαταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αι−
τία, την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού.
22. Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε
πρόσωπα τα οποία υποδεικνύει κατά καιρούς η ΕΕTT,
να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους και να ελέγ−
χουν την τήρηση των υποχρεώσεων των Kαταχωρητών.
Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε ανα−
γκαία πληροφορία σχετικά με την λειτουργία τους ως
Καταχωρητές.
23. Οι Kαταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών
τους πρέπει να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες
συνάδουν με τον παρόντα Κανονισμό.
24. Οι Καταχωρητές οφείλουν να χρησιμοποιούν τη
βάση δεδομένων του Μητρώου μόνον για να ανταπο−
κριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Κανο−
νισμού. Περαιτέρω δε, έχουν την αποκλειστική ευθύνη
για την ορθή καταχώριση των στοιχείων των Καταχω−
ρουμένων στο Μητρώο, ενώ οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση για την διόρθωση λανθασμένων καταχω−
ρημένων στοιχείων επιβαρύνει τον Καταχωρητή.
25. Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυμεί να
παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος τότε οφείλει να ενη−
μερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) εργάσιμες
ημέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχω−
ρουμένους του, έτσι ώστε να μπορέσουν εγκαίρως να
μεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή. Επίσης ο Καταχω−
ρητής οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για τη μεταφορά των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη
.gr. Η ΕΕTT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην
ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Kαταχω−
ρούμενους να επιλέξουν νέο Kαταχωρητή. Το αργότερο
μετά την παρέλευση των ενενήντα ημερών απενεργο−
ποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και
τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι
δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.
26. Ο Καταχωρητής σε περίπτωση που τεθεί σε εκ−
καθάριση ή νόμιμη διαχείριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση
οφείλει να δηλώσει άμεσα παύση λειτουργίας στην ΕΕΤΤ
προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. H ΕΕTT
δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα
της, καλεί όλους του Φορείς και Kαταχωρούμενους να
επιλέξουν νέο Kαταχωρητή, απενεργοποιεί την πρό−
σβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει
από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη
στην ιστοσελίδα της.
27. Στις περιπτώσεις των παρ. 25 και 26 του παρό−
ντος άρθρου με την διαγραφή του Καταχωρητή και την
απενεργοποίηση του, εάν οι Καταχωρούμενοι δεν μερι−
μνήσουν για την μεταφορά Ονομάτων Χώρου σε άλλον
Καταχωρητή, τα ονόματα εξακολουθούν και ισχύουν
μέχρι την λήξη τους αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία
πράξη επ’ αυτών.
28. Στην περίπτωση που ένας Καταχωρητής Ονο−
μάτων Χώρου λειτουργεί και ως Πάροχος υπηρεσιών
πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP), οι Λύτες (Resolvers)
στο δίκτυο πρόσβασης δεν πρέπει να είναι Αρμόδιοι
Εξυπηρετητές Ονομάτων (Authoritative Domain Name
Server) για άλλα αρχεία ζώνης Ονομάτων Χώρου, με
εξαίρεση τα Ονόματα Χώρου στα οποία ο ίδιος ο Πά−
ροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP) είναι
Φορέας/δικαιούχος.
29. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ,
δύναται να επιτραπεί στους Καταχωρητές να γνωστο−
ποιούν σε τρίτους στοιχεία καταχώρισης φορέων Ονομά−
των Χώρου με κατάληξη .gr που είναι νομικά πρόσωπα.
30. Περιοριστικά, για την περίπτωση λάθους υποβο−
λής στοιχείων καταχωρούμενου από τον Καταχωρητή,
επιτρέπεται η διόρθωσή τους μετά την εκχώρηση του
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr με δήλωση μεταβολής
επωνυμίας/ονοματεπώνυμου. Στην περίπτωση υποβο−
λής τέτοιας δήλωσης ο Καταχωρητής υποχρεούται να
ενημερώσει προηγουμένως τον Φορέα του Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr. Η πράξη είναι χρεώσιμη, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό για τις
δηλώσεις μεταβολής επωνυμίας/ονομεταπώνυμου.
Άρθρο 18
Διαγραφή Καταχωρητή
και άλλες διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής δεν τηρεί τις δια−
τάξεις του παρόντος Κανονισμού η ΕΕΤΤ δύναται κατό−
πιν ακροάσεως να επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Διαγραφή Καταχωρητή
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής παραβεί οποι−
αδήποτε υποχρέωση του στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί στην διαγραφή
του από την λίστα Καταχωρητών. Σε περίπτωση έκδο−
σης Απόφασης με την οποία διατάσσεται η διαγραφή
Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ απενεργοποιεί τον Καταχωρητή
από το Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Κα−
ταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα
της, δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστο−
σελίδα της, και καλεί όλους τους φορείς των Ονομά−
των Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία διαχειρίζεται ο
Καταχωρητής να επιλέξουν νέο Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ
δύναται με Απόφασή της να μην δεχθεί Γνωστοποίηση
Καταχωρητή από πρόσωπο το οποίο έχει διαγραφεί ως
Καταχωρητής με Απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό..
β. Επιβολή Προστίμου κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ. Σύσταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 19
Προστασία Δεδομένων
1. Tα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων
Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε
*02005931404110056*
κοινοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούμενης
ρητής άρνησης του δικαιούχου.
2. Kατ’ εξαίρεση από τα παραπάνω, η ΕΕTT σε κάθε
περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr εφόσον υπάρχει σχετική
Εισαγγελική Παραγγελία.
3. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ
είναι δυνατόν να επιτραπεί στους Καταχωρητές να κοι−
νοποιούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των φυσικών
προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
που ανήκουν στην διαχείριση τους και που δεν έχουν
αρνηθεί ρητά την δημοσιοποίηση τους, εφόσον τους
υποβληθεί σχετική αίτηση.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νο−
μοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που υποβάλλουν
δηλώσεις καταχώρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη
.gr ή δηλώσεις άλλων πράξεων επί Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr μόνο στο βαθμό που αυτά είναι απα−
ραίτητα για την επεξεργασία των Δηλώσεων αυτών. Η
συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα−
ρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς τη
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΧ
ΤΕΛΗ
Άρθρο 20
Τέλη εκχώρησης και χρήσης
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Οι Καταχωρούμενοι είναι υποχρεωμένοι να κατα−
βάλλουν στην ΕΕΤΤ ανταποδοτικά τέλη: α) για την εκ−
χώρηση ώστε να καλύπτεται το διαχειριστικό κόστος
της ΕΕΤΤ και β) για τη χρήση των Ονόματων Χώρου
με κατάληξη .gr.
2. Για κάθε πράξη εκχώρησης Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr. ή ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόμα−
τος Χώρου με κατάληξη .gr, ή μεταβίβασης−μεταβολής
επωνυμίας/ονοματεπωνύμου Φορέα, ανανέωσης εκχω−
ρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr, o Καταχωρητής αποδίδει στην
ΕΕΤΤ τα τέλη τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Δ
του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανωτέρω πράξεις
δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ τέλη σε περίπτωση δή−
λωσης η οποία θεωρείται ανυπόστατη. Η χρέωση της
ανανέωσης, μεταβίβασης και Μεταβολής Επωνυμίας/
Ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρηθέντος Ονόμα−
τος Χώρου καλύπτει και την ανανέωση, μεταβίβαση και
Μεταβολή Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα για
οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώ−
ρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και
8 του άρθρου 3 του παρόντος και τα οποία δεν έχουν
ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του.
3. Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή
τελών από τους Καταχωρούμενους και σε περίπτωση
που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ όπως
για την εισαγωγή εγγραφών DNSSΕC (DS Records) στο
Μητρώο.
4. Οι Καταχωρητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, επί
ποινή διαγραφής από τον δημοσιευμένο από την ΕΕΤΤ
Κατάλογο Καταχωρητών, για την καταβολή στην ΕΕΤΤ
των τελών για εκχωρήσεις Ονομάτων Χώρου με κατά−
ληξη .gr, ενεργοποιήσεις δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου
με κατάληξη.gr, μεταβιβάσεις−μεταβολές επωνυμίας/
ονοματεπωνύμου του Φορέα, ανανεώσεις εκχωρημένων
ή ενεργοποιημένων δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με
κατάληξη .gr, των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν.
5. Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Κα−
ταχωρούμενο καθώς οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών που
διέπουν τις ενέργειες επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη
.gr θα πρέπει να αναγράφονται στο δικτυακό τόπο του
Καταχωρητή.
6. Η αναγραφή των τελών γίνεται σε ευδιάκριτη και
εύκολα προσβάσιμη θέση του δικτυακού τόπου του Κα−
ταχωρητή ούτως ώστε να δύνανται οι αρμόδιες υπη−
ρεσίες της ΕΕΤΤ να διενεργούν ελέγχους τιμών κατά
βούληση.
7. Απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής από τον δη−
μοσιευμένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, η
επιβολή από Καταχωρητή σε Καταχωρούμενο τελών
υψηλoτέρων από αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα
Δ.
8. Για την διεξαγωγή Ακρόασης στο πλαίσιο του Κα−
νονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, κατόπιν καταγγελίας
για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού,
απαιτείται από τον Καταγγέλοντα η καταβολή τέλους
ποσού 200 ευρώ εάν είναι φυσικό πρόσωπο και 400
ευρώ εάν είναι νομικό πρόσωπο σε τραπεζικό λογαρια−
σμό της ΕΕΤΤ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
9. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρμόζει με Απόφασή
της το ύψος των τελών του Παραρτήματος Δ. Το χρονι−
κό διάστημα μεταξύ δημοσιεύσεως της Αποφάσεως και
ενάρξεως της ισχύος της δε μπορεί να είναι μικρότερο
των τριών (3) μηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Άρθρο 21
Άσκηση Εποπτείας
1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή του
παρόντος Κανονισμού.
2. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο και οι Κατα−
χωρητές πρέπει να παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε σχετική
πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ
για τη διαχείριση της ονοματοδοσίας του Διαδικτύου
ή για στατιστικούς λόγους.
3. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται
να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ Τριμηνιαία
Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα ποιοτικά
και ποσοτικά στοιχεία, σχετικά με τη διαχείριση του
χώρου .gr, όπως το περιεχόμενο αυτής της Έκθεσης
ορίζεται από καιρό σε καιρό από την ΕΕΤΤ.
4. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση πλη−
ροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της, σεβόμενη την αρχή της διαφάνειας της
αναλογικότητας και το επαγγελματικό απόρρητο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ
717/Β/27−5−2005) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση
ΦΕΚ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8637
8638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/185, (ΦΕΚ 1251/Β/6.9.2005) Διόρθωση
ΦΕΚ 1545/9.11.2005)
2. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλα τα Ονόματα Χώρου
με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί μέχρι τη
θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από
την οποία εκχωρήθηκαν
3. Από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και μέχρι την θέση σε ισχύ αυτής
κατά το άρθρο 23, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Από−
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76 όπως τροποποιήθηκε με την
Απόφαση της ΕΕΤΤ: ΑΠ ΕΕΤΤ 353/185 με την κάτωθι
τροποποίηση:
Α) Το άρθρο 8.1 αντικαθίσταται ως εξής:
Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά οριζό−
μενες περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους
απόρριψης:
α) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου
επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο
που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η
οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ
στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα ΙΒ του παρόντος) και από τα στοιχεία της
Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας
που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιού−
χο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός
αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου,
β) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου
επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στην
λίστα ISΟ 3166−1 του οργανισμού ISΟ,
γ) Αν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από
αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο
το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο διαδίκτυο και έχει
απορριφθεί στο παρελθόν,
δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέ−
ρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου
επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμη−
τικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του
οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και
τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση
της ΕΕΤΤ,
ε) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέ−
ρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου
επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περι−
λαμβάνεται στην λίστα όρων, που είναι δημοσιευμένη
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, οι οποίοι συνιστούν σημείο
και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών
κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών
οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμ−
βάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως
θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί
με Απόφαση της ΕΕΤΤ,
στ) Αν από τα στοιχεία της αίτησης εκχώρησης που
υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει
ότι ο Φορέας έχει την ιδιότητα, που αντιστοιχεί σε Φο−
ρείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο
Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανο−
νισμού, και το οποίο συνθέτει το Μη Μεταβλητό Πεδίο
Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου.
Β) Στο Άρθρο 9, παράγραφος 1 στοιχείο β, προστί−
θεται:
σημείο xii με το εξής περιεχόμενο:
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυ−
τεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει
υποβληθεί στο Μητρώο αίτηση εκχώρησης Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr από το ίδιο πρόσωπο από το
οποίο το εν λόγω Όνομα Χώρου έχει διαγραφεί με
Απόφαση της ΕΕΤΤ ή με Απόφαση δικαστηρίου, χω−
ρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ νέου η εκχώρηση
του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο πλαίσιο του
άρθρου 9 και σε περίπτωση που η αίτηση εκχώρησης
είναι αδικαιολόγητη το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
διαγράφεται με Απόφαση ης ΕΕΤΤ.
σημείο xiii με το εξής περιεχόμενο:
Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr
αποτελεί σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους
και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και
άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχα−
νική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής
σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
σημείο xiv.με το εξής περιεχόμενο:
Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου
αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
4. Δηλώσεις για πράξεις επί Ονομάτων Χώρου με
κατάληξη .gr που υποβλήθηκαν στο Μητρώο πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος και εκκρεμούν διεκπεραι−
ώνονται βάσει αυτής.
5. Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και εκκρεμούν
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις πριν από την θέση
σε ισχύ του παρόντος διατάξεις.
Άρθρο 23
Έναρξη Ισχύος
1. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ εντός πέντε
(5) μηνών από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιμέρους διατάξεις του.
Άρθρο 24
Παραρτήματα
Τα ακόλουθα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη του παρόντος Κανονισμούς:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8639
Παράρτημα A
Χαρακτηριστικά Εξυπηρετητών Ονομάτων
για Ονόματα Χώρου υπό το .gr
1. Κάθε Όνομα Χώρου υπό το .gr το οποίο είναι σε
λειτουργία πρέπει να εξυπηρετείται από τουλάχιστον
δύο (2) Εξυπηρετητές Ονομάτων. Οι εξυπηρετητές αυτοί
επιστρέφουν εγγραφές τύπου NS (NS Records) με τις
σχετικές πληροφορίες για όλους τους Εξυπηρετητές
Ονομάτων που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο Όνομα
Χώρου υπό το .gr.
2. Οι Εξυπηρετητές Ονομάτων επιστρέφουν εγγραφές
τύπου ΜΧ (Μail Εxchange) για κάθε Όνομα Χώρου υπό
το .gr που εξυπηρετούν. Οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που σχετίζονται με αυτές τις εγγραφές
και χρησιμοποιούνται από το δικαιούχο του Ονόματος
Χώρου υπό το .gr έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να δέχονται
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλο−
νται προς το αντίστοιχο Όνομα Χώρου.
3. Οι Εξυπηρετητές Ονομάτων επιστρέφουν εγγραφές
τύπου SΟA (Start of Authority) για κάθε Όνομα Χώρου
υπό το .gr που εξυπηρετούν, οι οποίες συμβαδίζουν με
τις ακόλουθες προδιαγραφές:
α. Το πεδίο “ΜNAΜΕ” περιέχει το όνομα του πρωτεύ−
οντος Εξυπηρετητή Ονομάτων για το Όνομα Χώρου
υπό το .gr.
β. Το πεδίο “RNAΜΕ” περιέχει μια λειτουργική διεύ−
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
γ. Οι σειριακοί αριθμοί και οι χρονομετρητές (timers)
ακολουθούν τις αρχές του Συστήματος Ονοματοδοσίας
Διαδικτύου με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παρουσιάζο−
νται ουσιώδεις αποκλίσεις από αυτές.
Παράρτημα B
Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Καταχωρητές
1. Καταχωρητές οφείλουν να είναι φυσικά, ή νομικά
πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, ιδρυθέντα και διεπό−
μενα από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ.
2. Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν τις κτι−
ριακές εγκαταστάσεις, το έμψυχο δυναμικό και την
υποδομή πληροφοριακών συστημάτων έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται προσηκόντως στις υποχρεώσεις τους
ως Καταχωρητές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονι−
σμό.
3. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται:
(α) να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λει−
τουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονομάτων (τουλά−
χιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων
εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν καθώς και για
τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το
Σύστημα Όνοματοδοσίας Διαδικτύου.
(β) να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λει−
τουργία του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποι−
είται για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία των
Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν.
(γ) να διαθέτουν το αντίστοιχο έμψυχο δυναμικό, σε
σχέση με τον αριθμό των Καταχωρούμενων/Φορέων
που αναμένεται να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να εξα−
σφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των
δηλώσεων εκχώρησης και των δηλώσεων των λοιπών
πράξεων επί Ονομάτων Χώρου μέσα στα προβλεπόμενα
από τον Κανονισμό χρονικά όρια.
4. H ΕΕTT δύναται να εκδίδει Kανονισμούς Δεοντο−
λογίας προς τους οποίους υποχρεώνονται να συμμορ−
φώνονται οι Kαταχωρητές ή να καθορίζει ελάχιστες
αναγκαίες προϋποθέσεις υποδομής, τηρουμένων των
διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσί−
ας της ΕΕ. Περαιτέρω η ΕΕΤΤ με νεότερη Απόφασή της
δύναται να ορίσει διαδικασία εθελοντικής διαπίστευσης
για τους Καταχωρητές
Παράρτημα Γ
A Kοινόχρηστα Ονόματα Χώρου
Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr
Για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου δια−
τίθενται τα ακόλουθα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου:
α. com.gr
β. edu.gr
γ. net.gr
δ. org.gr
ε. gov.gr.
• την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη com.gr
δικαιούνται όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
• την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη edu.
gr δικαιούνται εκπαιδευτικοί οργανισμοί.
• την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη net.gr
δικαιούνται οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet
Service Providers – ISPs) και πάροχοι δικτύων.
• την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη org.gr
δικαιούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
• την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη gov.
gr δικαιούνται κυβερνητικοί οργανισμοί.
Παράρτημα Δ
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου
1. Για κάθε πράξη εκχώρησης ή ενεργοποίησης δεσμευ−
μένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ή μεταβίβασης−με−
ταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου Φορέα, ανανέωσης
εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr o Καταχωρητής αποδίδει στην
ΕΕΤΤ δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50)
2. Το ανώτατο όριο των τελών που δύναται να κατα−
βάλλει ο Καταχωρούμενος στον Καταχωρητή ορίζεται
ως εξής:
(α) Σαράντα τέσσερα (44) ευρώ + Φ.Π.Α. για εκχώρηση
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,
(β) Σαράντα Τέσσερα (44) ευρώ + Φ.Π.Α. για ενεργοποί−
ηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,
(γ) Σαράντα Τέσσερα (44) ευρώ + Φ.Π.Α. για μεταβί−
βαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου
Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,
(δ) Σαράντα Τέσσερα (44) ευρώ + Φ.Π.Α. για μεταβολή
επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου
ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με
κατάληξη .gr,
(ε) Είκοσι Εννέα ευρώ και Τριάντα Λεπτά (29,30) +
Φ.Π.Α. για ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου
δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.
3. Στα ως άνω τέλη συμπεριλαμβάνεται το τέλος που
αποδίδεται από τον Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ.
8640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Fax:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8641
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Uw domeinnaam

.gr
Betaalmethodes

Jaarlijkse kosten

Registratie Trustee service
€ 25,00 n.v.t.

Domein-Registreren 20 jaar

Webhosting voor
€1, €2 of €3 per maand