Privacy statement

Domein Registreren, gevestigd aan Stadhuisplein 345a 5038 TH Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.domein-registreren.nl 
Domein Registreren 
Stadhuisplein 345a 
5038 TH Tilburg 
+31 13 5802342
Sander Marechal is de Privacy Officer van Prezent Internet. Hij/zij is te bereiken via privacy@prezent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken, op basis van welke grondslag en met welk doel

Domein Registreren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens Grondslag Doel
IP adressen Gerechtvaardig belang Opsporen van fouten en voorkomen van misbruik
Naam, adres, telefoonnummer Noodzakelijk voor uitvoering Registreren domeinnnamen, ter publicatie in de Whois databases, facturatie, contact met de klant
E-mailadres Noodzakelijk voor uitvoering Versturen van account notificaties, contact met de klant, facturatie
E-mailadres Ondubbelzinnige toestemming Marketing
Geboortedatum Noodzakelijk voor uitvoering Registreren domeinnnamen
Bankrekeningnummer Noodzakelijk voor uitvoering Incassatie
Browserprofiel Ondubbelzinnige toestemming Marketing
Kopie ID Noodzakelijk voor uitvoering Registreren domeinnamen, account recovery
Naam, e-mailadres, IP adres, browserprofiel Ondubbelzinnige toestemming Support via chat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via servicedesk@domein-registreren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Domein Registreren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Domein Registreren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij een aantal van jouw gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na beëindiging van de dienstverlening zullen wij binnen 6 maanden de gegevens verwijderen die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde TLS veiligheidssysteem (Transport Layer Security). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Delen van persoonsgegevens met derden

Domein Registreren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Domein Registreren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Domein Registreren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Domein Registreren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Smartsupp

Domein-Registreren maakt gebruik van Smartsupp live chat. Indien je informatie invoert in het chatgesprek of in een pre-chat-formulier voordat het gesprek begint, dan wordt deze informatie ook opgeslagen op Smartsupp-servers. Domein-Registreren kan je persoonsgegevens bekijken en verwerken die zijn verzameld via de live chat van Smartsupp. Tijdens het gebruik van Smartsupp live chat, kunnen bepaalde technische gegevens over bezoekers worden verzameld door Smartsupp, bijvoorbeeld het IP-adres, type en versie van browser, type en versie van besturingssysteem, geschatte locatie etc. Technische informatie die is opgeslagen in cookie-bestanden wordt uitsluitend gebruikt om de Smartsupp-services naar behoren te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Domein Registreren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@domein-registreren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Domein Registreren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Domein Registreren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via servicedesk@domein-registreren.nl