Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen

Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen v.3.0
INHOUDSOPGAVE
Definities ............................................................................................................... 3
Doel en werkingssfeer .......................................................................................... 6
Paragraaf 1. Geschiktheidscriteria ................................................................... 6
Paragraaf 2. Beginsel ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’; beschikbaarheid en technische eisen; geblokkeerde en gereserveerde namen... 6
Paragraaf 3. Verplichtingen van de Registreerder............................................ 7
Paragraaf 4. Verklaringen en garanties van de Registreerder ......................... 8
Paragraaf 5. Vergoedingen en betaling ............................................................ 8
Paragraaf 6. Termijn, verlenging van de Domeinnaamregistratie..................... 8
Paragraaf 7. Overdracht van een Domeinnaam ............................................... 9
Paragraaf 8. Verandering van Registrator ...................................................... 10
Paragraaf 9. Geschorste, geblokkeerde en ingetrokken domeinnamen ......... 10
Paragraaf 10. Verleende rechten .................................................................. 12
Paragraaf 11. Communicatie tussen het Register en de Registreerder ........ 12
Paragraaf 12. Privacy en gegevensbescherming ......................................... 13
Paragraaf 13. Beperking van aansprakelijkheid............................................ 15
Paragraaf 14. Amendementen ...................................................................... 16
Paragraaf 15. Toepasselijk recht en jurisdictie ............................................. 17
Paragraaf 16. Alternatieve Geschillenbeslechting (‘ADR’) ............................ 17
2/4
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen, het .eu-Registratiebeleid, de Registratierichtlijnen, de .eu-Regels voor geschillenbeslechting, de Sunrise-regels, het WHOIS-beleid en hun respectievelijke addenda hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen en begrippen de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend:
Aanvraag
betekent een volledig, technisch correct verzoek ingediend bij het Register, voor een Domeinnaamregistratie, en dat voldoet aan alle eisen zoals bepaald in (a) paragraaf 3 van de Sunrise-regels en (b) de Registratierichtsnoeren;
ADR-procedure
Heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in de .eu-Regels voor alternatieve geschillenbeslechting;
Domeinnaam
betekent een domeinnaam die rechtstreeks geregistreerd is onder het .eu-topniveaudomein (TLD) of waarvoor een verzoek of aanvraag totregistratie is ingediend bij het Register;
.eu-Regels voor Geschillen-beslechting
betekent de regels voor de Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) als bedoeld in artikel 22 van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid;
.eu-Verordening
betekent Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein, Pb L, 113, 30 april 2002, p. 1-5;
Algemene geschiktheids-criteria
Geschiktheidscriteria zoals uiteengezet in artikel 4, lid 2, onder b, van de .eu-Verordening;
Periode van Stapsgewijze Registratie
betekent de periode van vier maanden voorafgaand aan de start van de algemene registratie van Domeinnamen, waarin uitsluitend houders van oudere rechten die erkend of vastgesteld zijn volgens nationaal en/of communautair recht, en Overheidsorganen in aanmerking komen voor registratie van Domeinnamen, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid en bekendgemaakt in overeenstemming daarmee, of een andere door het Register vastgestelde periode met een vergelijkbaar doel; 3/4
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid
betekent Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het Overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, Pb L, 162, 30 april 2004, p. 40-50;
Registreerder
betekent een natuurlijke persoon, een onderneming of organisatie die houder is van een Domeinnaam of die een verzoek of aanvraag om registratie van een Domeinnaam heeft ingediend;
Registrator
betekent een persoon of entiteit die, op basis van een contract met het Register, diensten op het gebied van domeinnaamregistratie verleent aan Registreerders;
Registratiericht-snoeren
betekent de technische richtsnoeren die beschikbaar zijn op de website van het Register;
Registratiebeleid
betekent het document dat beschikbaar is op de website van het Register;
Register
betekent EURid vzw/asbl, een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht naar Belgisch recht en met zetel te Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, België;
Verordeningen
betekent de .eu-Verordening en de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid;
Regels
betekent de Bepalingen en voorwaarden, het Registratiebeleid, de .eu-Regels voor geschillenbeslechting (indien van toepassing), de Registratierichtlijnen en de Verordeningen;
Sunrise-regels
betekent de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn gedurende de Periode van Stapsgewijze Registratie en die beschikbaar zijn op de website van het Register;
Termijn
betekent de (verlengbare) termijn van één (1) jaar voor registratie van een Domeinnaam, zoals uiteengezet in paragraaf 6 van dit document;
Website van het register
betekent de website die beschikbaar is op http://www.eurid.eu;
4/4
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
WHOIS-beleid
betekent het WHOIS-beleid dat beschikbaar is op de website van het Register.
5/5
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
DOEL EN WERKINGSSFEER
In deze Bepalingen en voorwaarden, samen met het Registratiebeleid, de .eu-Regels voor geschillenbeslechting, de Sunrise-regels (indien van toepassing) en de Verordeningen, zijn de rechten en plichten van het Register en de Registreerder met betrekking tot aanvragen of verzoeken tot registratie van een Domeinnaam, de registratie zelf en eventuele verlengingen daarvan vastgesteld, met inbegrip van alle handelingen verband houdend met een dergelijke Domeinnaam.
PARAGRAAF 1. GESCHIKTHEIDSCRITERIA
Alleen natuurlijke personen, ondernemingen of organisaties die aan ten minste één van de Algemene geschiktheidscriteria voldoen, komen in aanmerking voor de registratie van een Domeinnaam.
PARAGRAAF 2. BEGINSEL ‘WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT’; BESCHIKBAARHEID EN TECHNISCHE EISEN; GEBLOKKEERDE EN GERESERVEERDE NAMEN
1. Het Register registreert Domeinnamen op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in dit document, tenzij anders bepaald in de Regels.
In dit opzicht vormen de datum en het tijdstip van ontvangst van een volledig(e) en technisch correct(e) elektronisch(e) verzoek of aanvraag voor domeinnaamregistratie, zoals uiteengezet in de Registratierichtsnoeren, het enige referentiepunt.
2. Alleen de volgende namen kunnen als een Domeinnaam worden geregistreerd:
(i)
namen die beschikbaar zijn; een naam is beschikbaar wanneer:
a.
deze niet reeds als een Domeinnaam is geregistreerd;
b.
deze niet gereserveerd, geblokkeerd of als ‘niet registreerbaar’ aan het Register bekendgemaakt is overeenkomstig de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid, tenzij anders bepaald in dat document;
c.
deze niet is aangevraagd gedurende de Periode van Stapsgewijze Registratie, tenzij de naam beschikbaar gesteld is door het Register overeenkomstig de Sunrise-regels;
6/6
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
(ii)
namen die aan de volgende technische en lexicale eisen voldoen:
a.
zijn minimum 2 tekens langs (de extensie .eu niet meegerekend) vòòr hun omzetting naar de ACE-notatie, en maximum 63 tekens lang na hun conversie in de ACE-notatie (zonder de .eu extensie) en na het omzetten van hoofdletters naar kleine letters;
b.
bevatten tekens uit de lijst van de ondersteunde tekens van het Latijnse, Griekse en Cyrillisch script, zoals gepubliceerd op de website van de Registry;
c.
bevatten tekens uit één enkel script;
d.
beginnen, noch eindigen, met een koppelteken (“-”);
e.
bevatten geen koppelteken (“-“) op de derde en de vierde plaats tegelijkertijd, tenzij ze beginnen met de tekens “xn”, of ook een koppelteken bevatten op de tweede plaats.;
f.
mogen niet exclusief uit een alpha-2 landencode bestaan;
g.
mogen geen andere lettertekens bevatten dan de tekens van “A” to “Z” of “a” tot “z” uit het Latijnse schrift, de cijfers “0” tot “9” of het koppelteken (“-“), indien ze starten met de lettertekens “xn--“.
Aan alle bovenstaande voorwaarden moet cumulatief worden voldaan.
PARAGRAAF 3. VERPLICHTINGEN VAN DE REGISTREERDER
Gedurende de Termijn heeft de Registreerder de volgende verplichtingen:
1. zorgen dat de contactinformatie, als bedoeld in het Registratiebeleid, juist, volledig en actueel blijft, zowel (i) bij de Registrator met wie de Registreerder een Overeenkomst heeft gesloten, als (ii) bij het Register (via de Registrator), zoals beschreven in het Registratiebeleid. Voorts verklaart en garandeert de Registreerder dat ieder e-mailadres dat aan het Register wordt doorgegeven, een werkend e-mailadres is;
2.
de Domeinnaam op een dusdanige wijze gebruiken dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet in strijd is met toepasselijke wetgeving of verordeningen, met inbegrip van discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politiek standpunt;
3.
de Domeinnaam niet (i) te kwader trouw of (ii) voor onwettige doeleinden gebruiken. 7/7
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
PARAGRAAF 4. VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE REGISTREERDER
De Registreerder verklaart en garandeert dat:
1. hij aan een van de Algemene geschiktheidscriteria voldoet en dat hij het Register via zijn Registrator zal informeren zodra hij niet meer aan deze voorwaarden voldoet;
2. alle informatie die tijdens het proces van registratie van de Domeinnaam aan het Register verschaft is, volledig en juist is;
3. het verzoek tot Domeinnaamregistratie te goeder trouw en voor wettige doeleinden is gedaan en geen inbreuk maakt op de rechten van derden;
4. de Domeinnaam niet in strijd is met Overheidsbeleid of zedelijke beginselen (bijv. niet obsceen of aanstootgevend is) en niet onwettig is;
5. hij gedurende de Termijn aan deze Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke Regels zal voldoen.
PARAGRAAF 5. VERGOEDINGEN EN BETALING
1. De toepasselijke vergoedingen die door het Register in rekening worden gebracht voor de registratie, verlenging en heractivering van Domeinnamen, zijn te vinden op de Website van het Register.
2. De betaling van verschuldigde vergoedingen, waarvoor uitsluitend de Registreerder verantwoordelijk is, moet via een Registrator plaatsvinden bij het Register . Het Register is in dit opzicht niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen bij de Registrator, ook niet wanneer dergelijke tekortkomingen resulteren in niet-registratie of annulering van de betreffende Domeinnaam.
3. Het Register is uitsluitend verplicht een aanvraag of verzoek om Domeinnaamregistratie of tot verlenging van een Domeinnaamregistratie te aanvaarden wanneer het onvoorwaardelijk de volledige betaling voor deze dienstverlening heeft ontvangen van de Registrator die door de Registreerder is gekozen.
PARAGRAAF 6. TERMIJN, VERLENGING VAN DE DOMEINNAAMREGISTRATIE
8/8
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
1. De Termijn van een Domeinnaamregistratie begint op de datum van registratie van de Domeinnaam en eindigt het volgende kalenderjaar op de laatste dag van de maand waarin de Domeinnaam werd geregistreerd.
De Termijn wordt, tenzij anders bepaald in dit document, stilzwijgend met een extra periode verlengd, die het volgende kalenderjaar eindigt op de laatste dag van de maand waarin de Domeinnaam verlengd, overgedragen of geheractiveerd werd.
2. De Registreerder heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen conform zijn overeenkomst met de Registrator. Een dergelijke beëindiging wordt pas van kracht indien het Register vóór het einde van de Termijn een annuleringsverzoek ontvangt dat ingediend is door de Registrator. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ontvangen, heeft het Register het recht de toepasselijke vergoeding(en) , te vorderen voor de verlengde Termijn overeenkomstig de procedure zoals uiteengezet in paragraaf 9 van het Registratiebeleid.
3. Het Register is niet verplicht de Registreerder in kennis te stellen van het feit dat het einde van de Termijn nadert.
4. Het register heeft het recht de Domeinnaam onmiddellijk te schorsen of te annuleren wanneer de Registreerder de Regels overtreedt.
PARAGRAAF 7. OVERDRACHT VAN EEN DOMEINNAAM
1. De Registreerder heeft het recht een Domeinnaam over te dragen wanneer aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:
(i)
de overnemer heeft bevestigd dat hij voldoet aan de Algemene geschiktheidscriteria; en
(ii)
het Register heeft alle toepasselijke vergoedingen voor een dergelijke overdracht ontvangen via de door de overnemer aangewezen Registrator; en
(iii)
de in paragraaf 13 van het Registratiebeleid beschreven procedure is met succes afgerond.
2. Een Domeinnaam die geschorst of geblokkeerd is, kan alleen worden overgedragen wanneer:
(i)
een besluit daartoe genomen is door (a) een panel in een ADR-procedure, of (b) door een rechtbank van een lidstaat; of
(ii)
het Register alle vergoedingen ontvangen heeft die in dit opzicht toepasselijk zijn, indien de Domeinnaam geschorst is overeenkomstig paragraaf 9.
9/9
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
3. Een Domeinnaam kan tijdens de Termijn worden overgedragen aan de wettige erfgenamen van de Registreerder (na het overlijden van de Registreerder) of aan de koper van de activa van de Registreerder (in het geval dat de Registreerder onderworpen wordt aan een procedure als bedoeld in artikel 19, lid 2, van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid) na indiening van de juiste documentatie en overeenkomstig de procedure zoals uiteengezet in het Registratiebeleid, mits de wettige erfgenamen of de koper van de activa voldoen aan de geschiktheidscriteria zoals uiteengezet in paragraaf 1 van dit document.
4. Na overdracht van een Domeinnaam overeenkomstig de bovenstaande bepalingen wordt de Domeinnaam geregistreerd in naam van de overnemer, en wel voor een nieuwe Termijn van één jaar, , te beginnen op de datum van overdracht van de Domeinnaam, zoals bepaald in paragraaf 6, lid 1, van dit document
PARAGRAAF 8. VERANDERING VAN REGISTRATOR
In het geval van beëindiging van de overeenkomst (i) tussen het Register en de Registrator of (ii) tussen de Registrator en de Registreerder, volgt de Registreerder de desbetreffende procedure zoals uiteengezet in paragraaf 10 van het Registratiebeleid om zijn Domeinnaamregistratie te handhaven.
PARAGRAAF 9. GESCHORSTE, GEBLOKKEERDE EN INGETROKKEN DOMEINNAMEN
1. Het Register schorst een Domeinnaam:
(i)
gedurende veertig (40) dagen, indien en voorzover het Register een verzoek om annulering heeft ontvangen van de Registrator zoals uiteengezet in paragraaf 6, lid 2, van dit document. De schorsingsperiode van 40 dagen begint op (a) de in het annuleringsverzoek genoemde datum of (b) de datum waarop het annuleringsverzoek is gedaan indien de in het annuleringsverzoek genoemde datum vóór deze datum ligt.
(ii)
waarvoor het Register de Registreerder heeft verzocht een nieuwe Registrator te zoeken overeenkomstig paragraaf 10, lid 1, van het Registratiebeleid.
In de bovengenoemde gevallen kan (a) de Domeinnaam niet worden overgedragen of gebruikt en kan (b) de Registreerder zijn contactinformatie met betrekking tot de geschorste Domeinnaam niet veranderen.
10/10
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
Het Register zal in de WHOIS-databank aan deze Domeinnamen de status ‘geschorst’ (“suspended”) toekennen.
2. Gedurende de periode van schorsing als bedoeld in lid 1, onder (i), hierboven
(i)
kan de Registreerder om heractivering van de geschorste Domeinnaam verzoeken. Het Register heractiveert een geschorste Domeinnaam als bedoeld in lid 1, onder (i), niet eerder dan nadat het Register (a) een verzoek van de door de Registreerder aangeduide Registrator en (b) de toepasselijke vergoedingen ontvangen heeft;
(ii)
kunnen de erfgenamen van de Registreerder (in het geval van overlijden van de Registreerder) of kan de desbetreffende beheerder (in het geval dat de Registreerder onderworpen wordt aan een procedure als bedoeld in artikel 19, lid 2, van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid) registratie van de geschorste Domeinnaam aanvragen in naam van de erfgenamen van de Registreerder of de koper van de activa van de Registreerder, een en ander overeenkomstig de procedure zoals vastgesteld in het Registratiebeleid.
Indien gedurende een schorsingsperiode als bedoeld in lid 1, onder (i) hierboven, de Domeinnaam niet door de erfgenamen van de Registreerder (in het geval van het overlijden van de Registreerder) of door de desbetreffende beheerder (in het geval dat de Registreerder onderworpen wordt aan een procedure zoals vermeld in artikel 19, lid 2, van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid) geheractiveerd of geregistreerd wordt, stelt het Register de Domeinnaam onmiddellijk na de schorsingsperiode van 40 dagen automatisch beschikbaar voor algemene registratie.
3. Het Register blokkeert een Domeinnaam:
a.
die door een rechtbank van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of strijdig met het overheidsbeleid wordt beschouwd, na bekendmaking van de uitspraak van de rechtbank, als bedoeld in artikel 18 van de Regels met betrekking tot het overheidsbeleid. Na bekendmaking van een definitieve beslissing van een gerechtelijke instantie, wordt de Domeinnaam ingetrokken en geblokkeerd voor toekomstige registratie, zolang het desbetreffende rechterlijke vonnis geldig blijft.
b.
wanneer het Register ervan in kennis wordt gesteld dat een ADR-procedure of gerechtelijke procedure loopt, totdat een dergelijke procedure beëindigd is en het desbetreffende besluit
11/11
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
aan het Register bekend is gemaakt; in dit geval kan (a) de Domeinnaam niet worden overgedragen en kan (b) de Registreerder met betrekking tot de geblokkeerde Domeinnaam zijn contactinformatie niet wijzigen en kan hij ook niet van Registrator veranderen.
c.
wanneer het de Registreerder en/of de Registrator in kennis heeft gesteld in overeenstemming met paragraaf 12, lid 2, van het Registratiebeleid.
4. Het Register trekt een Domeinnaam in na een besluit van een panel in een ADR-procedure of een rechterlijk bevel.
5. Het Register kan de registratie van een Domeinnaam op eigen initiatief en zonder het geschil voor te leggen voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen uitsluitend op de volgende gronden intrekken:
(i)
achterstallige onbetaalde schulden aan het register; of
(ii)
de Registreerder voldoet niet aan een van de Algemene geschiktheidscriteria; of
(iii)
de Registreerder overtreedt de Regels,
behoudens inachtneming van de procedure zoals vastgesteld in paragraaf 12 van het Registratiebeleid.
PARAGRAAF 10. VERLEENDE RECHTEN
1. Na registratie van een Domeinnaam verkrijgt de Registreerder een beperkt, overdraagbaar, verlengbaar, exclusief recht op het gebruik van de Domeinnaam gedurende de Termijn, tenzij anders bepaald in de Regels. De Registreerder kan geen aanspraak maken op andere rechten dan de in dit document opgenomen rechten.
2. De Registreerder is niet gerechtigd een aanvraag of verzoek om registratie van een Domeinnaam te herroepen nadat deze door het register ontvangen is.
PARAGRAAF 11. COMMUNICATIE TUSSEN HET REGISTER EN DE REGISTREERDER
1. Alle officiële communicatie tussen het Register en de Registreerder geschiedt per e-mail:
(i) indien naar het Register: info@eurid.eu;
12/12
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
(ii) indien naar de Registreerder: het e-mailcontactadres dat via de Registrator aan het Register doorgegeven is en in de WHOIS-databank opgenomen is.
2. De communicatie tussen het Register en de Registreerder dient te geschieden in een van de officiële talen van de Europese Unie.
PARAGRAAF 12. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
1. Verwerking van persoonlijke gegevens
Door een Domeinnaam te registreren en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden machtigt de Registreerder het Register om persoonlijke en andere gegevens te verwerken die vereist zijn voor het functioneren van het ‘.eu’-Domeinnaamsysteem. Het Register mag de gegevens alleen gebruiken voor het beheren van het systeem (dat wil zeggen met inbegrip van het toekennen van de Domeinnaam, overdracht van een Domeinnaam aan een nieuwe Registreerder, overdracht van één Domeinnaam of een portefeuille van Domeinnamen aan een nieuwe Registrator) en kan de gegevens overdragen aan derden, echter alleen:
(i)
na expliciete toestemming van de Registreerder
(ii)
indien het hiertoe opdracht heeft gekregen van een overheidsinstantie die haar wettige taken ten uitvoer brengt,
(iii)
op verzoek van de ADR-aanbieders zoals genoemd in paragraaf 16 van dit document of
(iv)
zoals bepaald in paragraaf 12, lid 3, van dit document.
De Registreerder heeft recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en kan deze laten aanpassen indien ze fouten bevatten.
2. Verzamelde informatie voor intern gebruik
De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld voor intern gebruik door het Register (tenzij deze eveneens beschikbaar zijn via de WHOIS-zoekfunctie als bepaald in paragraaf 12, lid 3, onder 1):
(i)
volledige naam van de Registreerder;
(ii)
naam technische contactpersoon;
(iii)
postadres;
(iv)
e-mailadres;
(v)
telefoonnummer;
(vi)
faxnummer (optioneel); 13/13
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
(vii)
taal van ADR-procedure, als bedoeld in lid 3a van de .eu-Regels voor geschillenbeslechting.
3. WHOIS-zoekfunctie
3.1. In de WHOIS gepubliceerde informatie
Door naar de Website van het Register te gaan en de Domeinnaam in te voeren in de WHOIS-zoekfunctie kan overeenkomstig de hieronder uiteengezette regels toegang worden verkregen tot informatie over die Domeinnaam en over de Registreerder.
(i)
Wanneer de Registreerder een rechtspersoon of een andere vorm van organisatie is
Het Register publiceert in het algemeen de volgende informatie in de WHOIS-databank:
a.
naam, adres en telefoon- en faxnummer van de Registreerder;
b.
technische contactpersoon;
c.
e-mailadres van de Registreerder;
d.
taal van de ADR-procedure, als bedoeld in lid 3a van de .eu- Regels voor geschillenbeslechting;
e.
technische gegevens (zoals status van de Domeinnaam of de naamservers).
(ii)
Wanneer de Registreerder een natuurlijke persoon is
Wanneer de Registreerder een particulier is (natuurlijke persoon), blijft de gepubliceerde contactinformatie van de Registreerder beperkt tot het e-mailadres, tenzij de Registreerder iets anders aangeeft, en tot de geselecteerde taal voor de ADR-procedure, als bedoeld in lid 3a van de .eu-Regels voor geschillenbeslechting.
Natuurlijke personen die een .eu-domeinnaam aanvragen, worden uitdrukkelijk door hun Registrators gewezen op de mogelijkheid om een specifiek functioneel e-mailadres voor publicatie in de WHOIS-databank te creëren en te gebruiken als alternatief voor het gebruik van hun persoonlijke e-mailadres.
Alle andere verzamelde informatie zal alleen voor intern gebruik bewaard worden en zal niet aan derden bekend worden gemaakt, tenzij in overeenstemming met deze paragraaf 12.
3.2
Bekendmaking van persoonlijke gegevens 14/14
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
Derden kunnen legitieme redenen hebben om de bekendmaking aan te vragen van persoonlijke gegevens van natuurlijke personen die niet in de WHOIS-databank opvraagbaar zijn maar door het Register verwerkt zijn voor intern gebruik in overeenstemming met paragraaf 1, lid 2, van het WHOIS-beleid.
Deze derden moeten individueel verzoeken om bekendmaking van deze gegevens door een aanvraagformulier in te dienen dat beschikbaar is op de Website van het Register, en:
(i)
de legitieme redenen voor het verzoek vermelden en onderbouwen;
(ii)
een verklaring van afstand (“disclaimer”) lezen en aanvaarden waarin geëist wordt dat de derden de informatie die beschikbaar wordt gesteld, uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die gerechtvaardigd worden door de bovengenoemde legitieme redenen;
(iii)
hun volledige naam en adres bekendmaken (inclusief e-mailadres, telefoon- en faxnummer en, indien de derden rechtspersonen zijn, hun ondernemingsnummer).
De derden die toegang vragen tot de gegevens, krijgen alleen toegang tot de gevraagde gegevens indien zij aan alle eisen voldoen, of indien het Register van een rechterlijke instantie binnen de Europese Gemeenschap opdracht krijgt die toegang te verlenen.
PARAGRAAF 13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Het Register is niet aansprakelijk voor verliezen, met inbegrip van directe of indirecte verliezen, gevolgschade en winstderving, ongeacht of deze contractueel, op basis van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins ontstaan, het gevolg zijn van of verband houden met registratie of gebruik van een Domeinnaam of het gebruik van de software ervan of van de Website van het Register, zelfs indien het in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
(i)
registratie of verlenging (of het niet registreren of niet verlenging) van een Domeinnaam ten gunste van een Registreerder of derden vanwege een fout met betrekking tot hun identiteit;
(ii)
beëindiging van de autoriteit van het Register om domeinnamen van het .eu-topniveaudomein te registreren;
(iii)
rechten met betrekking tot een Domeinnaam waarop derden aanspraak zouden kunnen maken;
(iv)
technische problemen of fouten;
15/15
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
(v)
handelingen of verzuimen van een Registrator met betrekking tot de aanvraag of het verzoek om registratie, registratie of verlenging van een Domeinnaam die kan leiden tot niet-registratie of annulering van een dergelijke Domeinnaam;
behalve in gevallen waarin opzettelijk wangedrag van het Register wordt aangetoond.
In elk geval is de aansprakelijkheid van het Register voor schade beperkt tot het bedrag van de registratievergoeding dat geldt op het moment dat het geschil aanhangig wordt gemaakt bij het Register. De Registreerder stemt ermee in dat er geen hogere of andere schadeloosstelling kan worden gevorderd van het Register.
2. De Registreerder is aansprakelijk voor alle kosten, uitgaven of schade die het Register oploopt door iedere schending van de Algemene Voorwaarden door de Registreerder. Bovendien zal de Registreerder het Register vrijwaren tegen vorderingen die worden ingediend door derden, of tegen geschillen die aanhangig worden gemaakt door derden ten aanzien van deze Overeenkomst, en alle ontstane kosten en uitgaven of schade vergoeden die het Register oploopt door derden die stappen nemen tegen het Register omdat de aanvraag om, de registratie of het gebruik van de Domeinnaam door de Registreerder inbreuk maakt op de rechten van de genoemde derden.
3. Voor de doeleinden van deze paragraaf wordt onder de term ‘Register’ ook verstaan zijn leden en onderaannemers en hun respectievelijke bestuurders en werknemers.
PARAGRAAF 14. AMENDEMENTEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen, die van kracht worden zoals beschreven in deze paragraaf.
2. Indien het Register besluit deze Algemene Voorwaarden en/of het Registratiebeleid te wijzigen, zal het de nieuwe bepalingen beschikbaar stellen voor het publiek door ze ten minste dertig (30) dagen voordat de nieuwe bepalingen van kracht worden, op de Website van het Register te publiceren (en op het moment van inwerkingtreding op de aangekondigde datum worden de nieuwe bepalingen de Algemene Voorwaarden en/of het Registratiebeleid). Iedere Domeinnaamregistratie wordt verwerkt volgens de regels die van kracht zijn op de datum van de aanvraag of het verzoek om Domeinnaamregistratie.
3. Bij wijze van uitzondering op de bepaling zoals uiteengezet in paragraaf 14, lid 2, van dit document, kan het Register afzien van de voornoemde minimumperiode van dertig (30) dagen. Dergelijke
16/16
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
aanpassingen worden van kracht op het moment dat ze worden aangekondigd op de Website van het Register. Het Register kan alleen gebruikmaken van deze specifieke procedure mits de betreffende aanpassingen gerechtvaardigd lijken binnen de desbetreffende nationale of internationale technische context en mits ze bedoeld zijn om Domeinnaamregistraties van speculatieve of onrechtmatige aard te voorkomen.
4. Het Register zal nimmer, dus ook niet wanneer een eerdere aanvraag om Domeinnaamregistratie voorheen afgewezen is, Registreerders persoonlijk ervan op de hoogte stellen dat deze Algemene Voorwaarden en/of het Registratiebeleid zijn of zullen worden aangepast, zelfs niet indien hun eerder afgewezen aanvraag of aanvragen om Domeinnaamregistratie volgens de aangepaste Algemene Voorwaarden en/of het aangepaste Registratiebeleid toelaatbaar zouden zijn.
PARAGRAAF 15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Op deze Algemene Voorwaarden en alle zakelijke activiteiten tussen het Register en de Registreerder die hierin kaderen, is het Belgische recht van toepassing. In het geval van een geschil, meningsverschil of claim tussen het Register en de Registreerder hebben de rechtbanken in Brussel (België) rechtsbevoegdheid, behalve voor gevallen als bedoeld in paragraaf 16 van dit document.
PARAGRAAF 16. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (‘ADR’)
1. De Registreerder aanvaardt dat ADR-procedures ten uitvoer moeten worden gebracht door één van de aanbieders zoals vermeld op de Website van het Register.
2. De Registreerder moet deelnemen aan ADR-procedures indien een derde (een ‘Eiser’), in overeenstemming met de .eu-Regels voor Geschillenbeslechting, zich wendt tot een ADR-aanbieder en een klacht tegen de Registreerder indient in verband met speculatieve of onrechtmatige registratie, als bedoeld in artikel 21 en artikel 22, lid 1, onder (a), van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid.
Voorts zal de Registreerder of een derde het recht hebben een ADR-procedure aan te spannen overeenkomstig de procedures zoals vermeld in de Regels, indien hij van mening is dat een besluit van het Register in strijd is met de Verordeningen.
3. Tenzij anders overeengekomen door de partijen bij een ADR-procedure of anderszins vermeld in de overeenkomst tussen de
17/17
Algemene voorwaarden .eu-domeinnamen
v.3.0
18/18
Registreerder en zijn Registrator, is de taal van de ADR-procedure dezelfde als de taal van die overeenkomst. Een ADR-procedure die aanhangig wordt gemaakt tegen het Register, wordt gevoerd in de Engelse taal.
4. Alle geschillen die onder deze paragraaf vallen, zijn onderworpen aan de .eu-Regels voor geschillenbeslechting die van toepassing zijn bij het indienen van de klacht, en de procedurevoorschriften van de geselecteerde ADR-aanbieder, zoals gepubliceerd op de Website van het Register.
5. De rechtsmiddelen waarover een Eiser bij een procedure ten overstaan van een door een ADR-aanbieder benoemd(e) arbiter of panel van arbiters kan beschikken, zijn strikt beperkt tot:
(i)
vernietiging van het gewraakte besluit van het Register, in het geval dat de ADR-procedure aanhangig wordt gemaakt op basis van artikel 22, lid 1, onder (b), van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid; en
(ii)
intrekking of overdracht van de Domeinnaam in het geval dat de ADR-procedure aanhangig wordt gemaakt op basis van artikel 22, lid 1, onder (a), van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid.