Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het

Algemene voorwaarden (v4.2)
U kan deze algemene voorwaarden voor eindgebruikers v4.2 ook als pdf bestand downloaden.

Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE
Versie 4.2 – 15 januari 2009

1. Definities

"DNS BE" staat voor DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13, met ondernemingsnummer BE046618640, en beheerder van het ".be"-domein;
de "registrar" staat voor de onderneming die een niet-exclusieve registratieovereenkomst aangaat met DNS BE en die van DNS BE het recht bekomt aanvragen in te dienen voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen binnen het ".be"-domein in naam van zijn klanten maar voor eigen rekening;
de "domeinnaamhouder" staat voor de persoon die houder is van een domeinnaam binnen het ".be"-domein of die een aanvraag voor de registratie van dergelijke domeinnaam heeft ingediend;
de "consument" staat voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, domeinnaamhouder is.
2. Aanvaardbare domeinnamen

DNS BE zal de volgende domeinnamen niet aanvaarden voor registratie:


Reeds geregistreerde namen ("first come, first served" regel), namen in quarantaine, namen aangemerkt als "out-of-support" of namen die "on hold" staan.
Namen die bestaan uit andere karakters dan "a-z", "A-Z", "0-9" en "-", of die beginnen of eindigen met "-" (zoals aanbevolen in RFC 1035, gepubliceerd op de website van DNS BE).
Namen van minder dan twee (2) of meer dan drieënzestig (63) karakters.
Namen met een "-" op de derde en vierde positie.

Namen zullen geregistreerd worden voor de persoon wiens aanvraag als eerste volledig is, niettegenstaande eerdere aanvragen die nog niet volledig zijn. Een aanvraag is volledig wanneer ze ontvangen is door het computersysteem van DNS BE (niet wanneer zij is verzonden), en wanneer zij alle door DNS BE gevraagde gegevens bevat.

De weigering om een domeinnaam te registreren, doet geen rechten ontstaan (voorrangsrechten of andere) voor de aanvrager. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, in samenloop met wie dan ook, als de naam later beschikbaar wordt voor het publiek.

3. Gebruiksrecht

a) Nadat de registrar de registratieprocedure succesvol doorlopen heeft en de registratievergoeding betaald werd, kent DNS BE een exclusief recht toe aan de domeinnaamhouder om de aangevraagde domeinnaam te gebruiken.

b) Het gebruiksrecht is geldig voor een periode van één jaar en is hernieuwbaar voor zover de registratievergoeding wordt voldaan.

c) Een domeinnaam wordt "on hold" gezet van zodra DNS BE in kennis is gesteld dat er een juridische procedure, hetzij voor een rechtscollege, hetzij anders, m.b.t. die domeinnaam gestart is. Een domeinnaam die "on hold" werd gezet, kan niet worden overgedragen of geannuleerd noch kunnen de gegevens van de domeinnaamhouder worden gewijzigd. De domeinnaam kan wel nog gebruikt worden door de houder.

d) DNS BE kan het gebruiksrecht beëindigen als de domeinnaamhouder één van de algemene voorwaarden voor de domeinnaam-registratie schendt. In geval van schending van de algemene voorwaarden, kan DNS BE per e-mail een aanmaning sturen naar zowel de registrar als de domeinnaamhouder om hen in te lichten dat het gebruiksrecht zal beëindigd worden indien niet tegemoet wordt gekomen aan de aanmaning binnen de 14 dagen.

e) Na de beëindiging van het gebruiksrecht en voor zover deze niet voortvloeit uit omstandigheden zoals beschreven in punt d) van dit artikel, zal de betrokken domeinnaam in quarantaine geplaatst worden voor een periode van 40 dagen. Gedurende deze periode kan de registrar op verzoek van de domeinnaamhouder en mits voldoening van een reactivatievergoeding de domeinnaam in de oorspronkelijke status herstellen. Na afloop van deze periode en voor zover geen reactivatie is geschied, komt de betrokken domeinnaam opnieuw beschikbaar voor registratie.

f) Een domeinnaam wordt als "out-of-support" aangemerkt indien de overeenkomst tussen DNS BE en een registrar werd beëindigd en DNS BE de domeinnaamhouder gevraagd heeft een nieuwe registrar aan te duiden.


4. Kosten en betaling


a) De domeinnaamhouder is er zich van bewust dat de registrar die handelt in zijn naam, verplicht is de initiële registratievergoeding en de verlengingsvergoeding te betalen overeenkomstig de overeenkomst tussen de registrar en DNS BE.

b) De registrar heeft toegang tot het computersysteem van DNS BE teneinde zich te vergewissen van de status en vervaldata van de domeinnamen die hij beheert. De registrar staat in voor de tijdige verwittiging van de domeinnaamhouder dat het gebruiksrecht voor zijn geregistreerde domeinnamen aan hernieuwing toe is.

c) DNS BE is niet verantwoordelijk voor het niet-betalen door de registrar van de registratie- of verlengingsvergoeding, dat kan leiden tot het niet inwerkingtreden of het beëindigen van het gebruiksrecht (zelfs al heeft de domeinnaamhouder de registrar betaald).


5. Verplichting om een functionerend e-mailadres te hebben


De domeinnaamhouder moet een functionerend e-mailadres hebben dat in de DNS BE databank wordt ingebracht. DNS BE en de domeinnaamhouder zijn verplicht dit e-mailadres te gebruiken voor officiële communicatie, en de registrar moet het e-mailadres up-to-date houden voor zijn domeinnaamhouders. Als het e-mailadres niet up-to-date wordt gehouden, schendt de domeinnaamhouder deze algemene voorwaarden en mag DNS BE het gebruiksrecht beëindigen zoals voorzien in artikel 3 hierboven.


6. Overeenkomst tussen domeinnaamhouder en registrar


a) Enkel een erkende registrar kan de registratie- en verlengingsprocedure bij DNS BE voeren, in naam van de domeinnaamhouder maar voor zijn eigen rekening. DNS BE moet op zijn website een lijst met de erkende registrars beschikbaar maken, samen met de type-overeenkomst tussen DNS BE en de registrar. DNS BE is geen partij in de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder en diens registrar en heeft geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid tengevolge van die overeenkomst.

b) Als een registrar niet langer een erkende registrar is omdat zijn overeenkomst met DNS BE beëindigd is, moet DNS BE een e-mail verzenden naar de domeinnaamhouders waarin zij hen informeert over het feit dat hun domeinnaam "out-of-support" is geplaatst en zij hen vraagt binnen de maand een andere registrar aan te duiden. Als de domeinnaamhouder geen andere registrar binnen de maand aanduidt, wordt de gebruiksovereenkomst tussen DNS BE en de domeinnaamhouder beëindigd op het einde van de normale gebruikstermijn zonder mogelijkheid tot verlenging. De domeinnaam van de domeinnaamhouder zal "out-of-support" blijven tot drie maanden zijn verstreken nadat DNS BE het e-mailbericht verzonden heeft naar de domeinnaamhouder of tot twee maanden verstreken zijn nadat het gebruiksrecht beëindigd is, welke termijn de langste is.

Zolang de domeinnaam "out-of-support" is, mag de domeinnaamhouder een andere registrar aanduiden die een gemotiveerd verzoek kan richten aan DNS BE om de nieuwe registrar van de domeinnaamhouder te worden en om het gebruiksrecht te vernieuwen indien ze was beëindigd.

c) Als een domeinnaamhouder de overeenkomst met zijn registrar beëindigt, is hij verplicht tegelijkertijd een nieuwe registrar aan te duiden die DNS BE op de hoogte moet stellen van de voorgenomen verandering van registrar. Na ontvangst van de transferaanvraag vanwege de nieuwe registrar zal DNS BE de domeinnaamhouder informeren van de voorgestelde verandering door middel van een e-mail. Deze e-mail zal een code bevatten die de domeinnaamhouder toelaat om via de website van DNS BE de ingezette transfer te bevestigen of te weigeren. De domeinnaamhouder moet binnen de zeven dagen na de e-mail van DNS BE zijn bevestiging of weigering via de website van DNS BE inbrengen. Reageert de domeinnaamhouder niet binnen de zeven dagen, dient DNS BE per e-mail een herinnering naar de nieuwe registrar te sturen waarin zij hem informeert dat de transfer slechts uitgevoerd kan worden als de domeinnaamhouder binnen de 7 dagen na het versturen van de herinneringsmail de verandering aan DNS BE bevestigt door middel van een faxbericht voorzien van de handtekening van de domeinnaamhouder. Bij gebrek aan bevestiging binnen de 7 dagen zal de ingezette transfer geannuleerd worden.

d) Wanneer een domeinnaamhouder een domeinnaam aan een derde wenst over te dragen, moet de registrar van deze laatste de procedure vermeld in punt c) van dit artikel starten met dit verschil dat zowel de domeinnaamhouder als de derde hun bevestiging met betrekking tot de voorgestelde verandering moeten geven via de website of per faxbericht.

e) De succesvolle afronding van de procedures van punt c) en d) van dit artikel doet een nieuwe gebruiksperiode van start gaan voor de betrokken domeinnamen en geeft aanleiding tot de aanrekening van de initiële registratievergoeding als bedoeld in artikel 4, a). Er is geen terugbetaling mogelijk van de vergoedingen die op de oorspronkelijke gebruiksperiode betrekking hadden.


7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


a) De domeinnaamhouder geeft DNS BE het recht om persoonsgegevens en andere data die nodig zijn voor het beheer van het ".be" domeinnaamsysteem, te verwerken. DNS BE zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van de .be domeinnaamzone en de hieraan verbonden diensten. DNS BE mag deze data slechts aan derden overmaken op verzoek van een overheidsinstantie (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief), op vraag van de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 of zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De domeinnaamhouder heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

b) De domeinnaamhouder dient DNS BE onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijzing van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van het gebruiksrecht.

c) De domeinnaamhouder staat DNS BE toe om naast een aantal technische gegevens ook de volgende identificatiegegevens opvraagbaar te maken via haar website (via de zogenaamde WHOIS-zoekfunctie) teneinde de transparantie van het domeinnaamsysteem naar het publiek toe te garanderen:


naam, adres en telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder;
datum van registratie + status domeinnaam;
e-mailadres van de domeinnaamhouder;
de gekozen taal voor het regelen van geschillen zoals beschreven in artikel 10.

De domeinnaamhouder staat DNS BE eveneens toe deze gegevens door te geven aan derden binnen het kader van domeinnaam informatie- of bewakingsdiensten.

In afwijking van de twee vorige leden zullen de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder niet opvraagbaar zijn via de website (WHOIS-functie) noch doorgegeven worden aan derden indien de domeinnaamhouder een natuurlijke persoon is.

Derden die de persoonsgegevens van een particuliere domeinnaamhouder wensen te kennen en die beschikken over legitieme redenen voor dergelijke bekendmaking, kunnen hiertoe een gemotiveerd verzoek richten tot DNS BE. DNS BE zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens.


8. Verklaringen en garanties


De domeinnaamhouder verklaart en garandeert dat:

alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn;
het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet;
de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel;
de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie;
de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).

b) DNS BE is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van DNS BE, zelfs als DNS BE vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.:

het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een domeinnaamhouder of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit;
het beëindigen van de bevoegdheid van DNS BE domeinnamen te registreren in het ".be" domein;
opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
technische problemen of fouten;
handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.
Punt 4 is echter niet van toepassing indien de domeinnaamhouder een consument is.

DNS BE zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" normen die in nationaal of internationaal verband opgesteld en goedgekeurd werden.

De domeinnaamhouder zal DNS BE vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.

Geschillen tussen de domeinnaamhouder en DNS BE worden uitsluitend beslecht door de Brusselse rechtbanken, met toepassing van het Belgisch recht, tenzij de consument op grond van de wet het recht heeft het geschil voor een andere rechtbank te brengen of een ander recht toe te passen.


9. Wijziging van de algemene voorwaarden


a) De procedureregels voor domeinnaamregistratie zijn onderhevig aan evolutie.

b) Als DNS BE besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. Iedere registratieprocedure zal afgehandeld worden volgens de regels die geldig zijn op de datum waarop de aanvraag tot registratie volledig is.

c) In afwijking van het bovenstaande kan DNS BE de technische registratieregels van artikel 2 wijzigen zonder de vermelde minimum wachttermijn van dertig (30) dagen toe te moeten passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht van zodra zij via de website van DNS BE werden kenbaar gemaakt. DNS BE kan enkel van deze procedure gebruik maken voor zover de wijzigingen vanuit nationale of internationale technische context gerechtvaardigd lijken en voor zover het de bedoeling is om op die wijze speculatieve registraties te verhinderen.

d) DNS BE zal domeinnaamhouders wiens domeinnamen in het verleden verworpen werden, er niet persoonlijk van verwittigen dat er nieuwe regels van toepassing zijn, zelfs niet indien de verworpen namen onder de nieuwe regels zouden toegelaten zijn.


10. Beleidslijnen voor de geschillenregeling


a) Geschillenregeling. De domeinnaamhouder moet de geschillen van het type zoals hieronder beschreven aan een geschillenregeling onderwerpen en aanvaardt hiervoor de bevoegdheid van een erkende geschillenbeslechtingsinstelling. De procedure moet ingeleid worden voor één van de erkende geschillenregelingsinstellingen die op de website van DNS BE worden kenbaar gemaakt. De procedure wordt gevoerd in de taal gekozen tijdens de registratieprocedure door de domeinnaamhouder. Ieder geschil zal beheerst worden door de beleidslijnen voor de geschillenregeling van toepassing op de datum van indiening van de klacht.

b) Toepasselijke geschillen.

In het kader van de geschillenregeling moet een derde (de "klager"), in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechtingsinstelling, stellen en bewijzen dat:
de domeinnaam van de domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en
de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en
de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt.
Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, kan onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:
de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt;
de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig;
de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren;
de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats;
de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam.
Wanneer de domeinnaamhouder een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:
voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen;
de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

c) Geschillenbeslechtingsregels. Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling beschrijft hoe de procedure wordt ingeleid en gevoerd, welke termijnen van toepassing zijn en hoe de derdebeslisser wordt aangeduid die over het geschil zal beslissen ("de derdebeslisser").

Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling bepaalt eveneens de vergoeding die de klager moet betalen voor de procedure.

De geschillenbeslechtingsinstelling publiceert het reglement voor beslechting van geschillen op haar website.

d) Geen tussenkomst van DNS BE. DNS BE neemt niet deel en zal niet deelnemen aan het behandelen of het voeren van procedures voor de derdebeslisser. Noch DNS BE, noch de geschillenbeslechtingsinstelling, noch de derdenbeslisser kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun of elkanders fout bij de geschillenregeling, behoudens voor hun opzettelijke fout.

e) Maatregelen. De enige maatregelen die een klager kan bekomen van de derdebeslisser in de geschillenregeling, zijn de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de klager.

f) Bekendmaking en publicatie. De geschillenbeslechtingsinstelling is gehouden om iedere eindbeslissing publiek te maken door publicatie gedurende een redelijke termijn op haar website. Zij deelt deze beslissingen eveneens mee aan DNS BE. Indien de domeinnaamhouder betrokken wordt in andere juridische procedures met betrekking tot de domeinnamen waarvan hij titularis is dan heeft hij eveneens de verplichting om de eindbeslissing aan DNS BE mee te delen. DNS BE heeft het recht om de in dit artikel bedoelde beslissingen te publiceren.

g) Bevoegde rechtbanken. Het voeren van een procedure in het kader van de geschillenregeling weerhoudt noch de domeinnaamhouder noch de klager ervan om het geschil voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechtbank, voor, tijdens of na de geschillenregeling. Als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS BE deze beslissing uitvoeren 15 dagen nadat ze werd ingelicht over de beslissing van de derdebeslisser tenzij de domeinnaamhouder tijdens deze periode de beroepsprocedure van de geschillenregeling zou hebben opgestart. Als de domeinnaamhouder tijdig de beroepsprocedure heeft opgestart, zal DNS BE geen verdere actie ondernemen (en in afwachting de domeinnaam "on hold" laten) totdat de beroepsprocedure werd beëindigd of stopgezet.

h) Andere geschillen. Alle geschillen in verband met een domeinnaamregistratie die niet onder de geschillenregeling vallen, en die tussen de domeinnaamhouder en een andere partij dan DNS BE ontstaan, moeten opgelost worden door rechtsgedingen, arbitrage of andere beschikbare procedures.

i) Verdediging. DNS BE zal niet tussenkomen in geschillen tussen de domeinnaamhouder en andere partijen in verband met de registratie en het gebruik van een domeinnaam, noch in de hier beschreven geschillenregeling noch in enige andere geschillenregeling. De domeinnaamhouder zal DNS BE niet als een partij of anderszins in een dergelijke procedure betrekken. Als DNS BE in dergelijke procedures als partij betrokken wordt, behoudt zij zich het recht voor om zich te verdedigen zoals zij dit geschikt acht, en om elke actie te ondernemen die nodig is om zichzelf te beschermen.

j) Domeinnamen "on hold". Van zodra een vraag voor geschillenregeling op correcte wijze bij een geschillenbeslechtingsinstelling werd ingediend en de vergoeding is betaald, zal de geschillenbeslechtingsinstelling DNS BE inlichten over de identiteit van de klager en over de betrokken domeinnaam. DNS BE zal de betrokken domeinnaam onmiddellijk "on hold" zetten, zoals bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. De domeinnaam blijft "on hold" tot het einde van de procedure zoals beschreven in paragraaf (g).

k) Kosten van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de geschillenregeling worden betaald door de klager. Echter als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS BE deze kosten volledige terugbetalen aan de klager en de aldus terugbetaalde kosten terugvorderen van de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder zal op eerste verzoek van DNS BE de door deze eerste terugbetaalde sommen rembourseren. De domeinnaamhouder zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen tegen DNS BE, de geschillenbeslechtingsinstelling, de derdebeslisser of de klager wegens het aldus geleden financieel verlies. Het potentiële financiële verlies voor de domeinnaamhouder is het risico dat deze laatste neemt voor de speculatieve registratie van domeinnamen waarop derden rechten hebben.

De in het vorig lid beschreven terugbetalingsregeling geldt niet voor de beroepsprocedure van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de beroepsprocedure komen ten laste van de partij die deze procedure heeft ingeleid.

De in dit artikel vermelde kosten hebben enkel betrekking op de administratieve kosten van de in artikel 10 bedoelde geschillenregeling en behelzen niet de kosten of erelonen voor juridische bijstand van de partijen.

11. Deelbaarheid van het contract

Ingeval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn of worden, blijven alle andere bepalingen niettemin van kracht. DNS BE en de domeinnaamhouder komen eveneens overeen om de ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel en de strekking van deze ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk benadert.